یک صدمین سال روز تولد زنده یاد م . ا . به آذین
نویسنده و هنرمند نامدار ایران گرامی باد !
محمد تقی برومند (ب . کیوان)
29.01.2015

23دیماه 1393 یک صد سال از زاد روز م. ا. به آذین می گذرد. به آذین یکی از نویسندگان و هنرمندان آوازه مند میهن ما است که با کار ادبی و هنری و فرهنگی و اجتماعی خود تأثیر بسزایی در اعتلای افکار و اندیشه های پیشرو مردم فرهنگ دوست و آزادی خواه این مرز و بوم داشته است. از این رو، کاملاً بجا و شایسته است که صدمین سال روز تولد این انسان شیفته صلح و آزادی ...

در باره سانسور
م . ا . به آذین
تیر ماه 1348
28.01.2015

سانسور کنونی در ایران، که علت وجودی و همه تلاش عملاً غیر مسئول آن، بستن راه بر تأثیر اندیشه های مخالف است، خواه نا خواه جریان مداوم و پرثمر تبادل اندیشه را در سراسر اجتماع دچار اخلال می کند و البته، هر قدر که میدان ترکتازی اش وسیع تر و شدت عملش بیش تر باشد، زیانی که از آن حاصل می شود هنگفت تر است. چه، اندیشه یا هنر یک جانبه ای که به فراغت در چرا...

هنرمند و آزادی
(سخنرانی به آذین در کانون نویسندگان ایران در آبان ماه و دیماه 1347)
28.01.2015

ضرورت آزادی در هنرمند با شدت و عمقی بیشتر از هر کس در کار است؛ چه، کمال هنر در آزادی بیان هنری است. هر چه که این آزادی را محدود کند، اگر به جبر و اکراه باشد هنر را مثله می کند و رشد آن را به خطر می افکند، و اگر اختیاری باشد، هنر را از صداقت دور می دارد. برای هنرمند، آزادی بیان هنری، مرز زندگی است، اما برای قدرتی که با آزادی سر ناسازگاری دارد، مر...

مالکیت همگانی: چه کاری از من بر می آید؟
گار آلپروویتز – کین بات
برگردان : مهران میراسد
28.01.2015

هر نظام اقتصادی سیاسی مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان، تضادهای خود را دارد و در دل خود نیرویی را می پروراند که در یک نبرد جانکاه در نهایت به مرورجای خود را به آن می دهد. نظام سرمایه داری موجود وحشیانه ترین سیستم استثمار انسان و تخریب طبیعت را در اختیار دارد و با استفاده از انواع ابزارهای تحمیل و تحمیق توانسته است قرنها غارتگری خود را ادامه داده...

چینی های گرامی، شما به دولت بیشتر و بازار کمتر نیاز دارید!
موفقیت اقتصادی در چین نباید تنها به نیروهای بازار واگذار شود
ژوزف استیگلیتز
برگردان: آرش برومند
10.01.2015

یک درس مهم از بحران اقتصادی جهانی پس از سال 2008 آن است که بازارها خودتنظیم گر نیستند ... پذیرش زندگی اسراف آمیز و مادی گرایانه به سبک آمریکایی، برای چین –و سراسر سیاره ما- یک فاجعه خواهد بود... سرمایه گذاری های بیشتر -از راه افزایش مالیات ها- در روند شهری سازی، امور بهداشتی و آموزشی می توانند در آن واحد به رشد بیانجامند، وضعیت زیست محیطی را بهب...

مساله نابرابری و کودکان آمریکا
چگونه ایالات متحد آمریکا به خاطر نابرابری امکانات، توانایی های آینده خود را از دست می دهد
ژوزف استیگلیتز
برگردان: آرش برومند
02.01.2015

نابرابری مفرط موجود در برخی کشورها نتیجه ناگزیر نیروها و قانون های اقتصادی نیست. با سیاستی درست –مانند ایجاد شبکه های دوامدار تامین اجتماعی، مالیات گیری تصاعدی و تنظیم بهتر [بویژه در بخش مالی] - می توان این گرایش ویرانگر را معکوس کرد. برای ایجاد اراده سیاسی لازم جهت چنین اصلاحاتی، می بایست بر ضد بی تحرکی و انفعال تصمیم گیرندگان سیاسی، با اتکاء ب...

سال 2015 کشتی هایی خواهند آمد
هوهنبورگ- فارل
برگردان: آرش برومند
02.01.2015

«حاکمیت جهانی انحصارات» که در گذشته در بسیاری فیلم ها و رمان ها، بخشاً بصورت واقع گرایانه و بخشاً بصورت مبالغه آمیز، مطرح شده بود، بوسیله تفتا به واقعیت بدل خواهد شد… به این ترتیب حکومت های انتخاب شده، بی قدرت شده، دمکراسی ریشه کن خواهد شد و از شهروندان سلب صلاحیت خواهد شد. آن «نظم نوین جهانی» که در گذشته بارها از آن سخن می رفت، سرانجام از راه ت...

یوآن چین و بانک Hsbc
سمیر امین
برگردان : م . ت برومند
01.01.2015

علم فرضی اقتصاد که در دانشگاه های غربی و به ویژه در ایالات متحد درس داده می شود، استوار بر یک فرض است: «انسان اقتصادی» (Homo oeconomicus) موجودی بشری است که بیگانه با تحول در تاریخ است و امروز با آن چه که در پنج هزار سال پیش بود، یکی است و همه جا در روی سیاره همان بوده است و خواهد بود و در همه عصرها به این یا آن ملت یا مردم خاص، به این یا آن طبق...

از نقش انحصارها و انحصارهای فروش چند جانبه در سرمایه داری معاصر چه می دانیم؟
سمیر امین
برگردان : م . ت برومند
13.11.2014

با سرمایه گذاری در بورس در صورتی که برنده باشید نه بازنده، پول به دست می آورید. اما چیزی نمی آفرینید. کسانی که می آفرینند، کسانی هستند که تولید می کنند. البته، مارکس پیش از این، این را نوشت. از خود بیگانگی، چیزی که او آن را «از خود بیگانگی» می نامد، این باور است که پول توسط خودش فزونی می یابد. این یک باور بورژوایی است. شوربختانه این باور وسیعاً ...

بازگشت فاشیست ها در سرمایه داری معاصر یگانگی وتنوع فاشیسم ها
سمیر امین
برگردان : م . ت برومند
02.11.2014

فاشیسم در ارتباط با بازگشت به غرب، شرق و جنوب بررسی می شود. این بازگشت به طور طبیعی در پیوند با گسترش بحران سیستمی سرمایه داری معاصر مالی شده و جهانی شده است. توسل به سرویس های جنبش فاشیستی توسط مرکزهای فرمانروای این سیستم ما را به گوش بزنگی زیاد فرا می خواند. زیرا این بحران از ژرفش آن خبر می دهد و در نتیجه خطر توسل به راه حل های فاشیستی یک خطر ...

چه بدیل هایی برای جنوب نیاز است؟
سمیر امین
برگردان : م . ت برومند
05.10.2014

این بحث ها [مسئله «پروژه فرمانروا»] برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.

سرمایه داری پایان تاریخ نیست،
بشریت در تکاپوی آفرینش مدل دیگری است
پژوهش : م . ت . برومند
20.09.2014

بشریت باید وسیله های پیش رفتن مشخص در راه دیگری را فرا سوی سرمایه داری فرتوت بیابد. این کار آسان نخواهد بود. راه دراز و آکنده از مانع ها خواهد بود. البته، این یگانه راه حل است. بنابر این، اگر مایلیم این جهان ممکن دیگر را که به طور اجتماعی عادلانه و حرمت گذار طبیعت است، بنا نهیم، باید آن را بپذیریم. کوتاه سخن، ضد سرمایه داری بودن امری ناگزیر و ع...

سازگاری لیبرالیسم نو با بحران
میشل کابان
برگردان : م . ت . برومند
23.08.2014

خارج شدن از نو لیبرالیسم ایجاب می کند، که جامعه طرز کار بازار ها را سمت و سو دهد، نه این که بازارها طرز کار جامعه را تعیین کنند. چنین هدفی دست کم نیازمند عمل کردن در دو راستاست: از یک سو، باید برای نو سازی دولت اجتماعی از راه تقویت موجه بودن اش و تطبیق دادن آن با ویژگی های یک جامعه در حال تغییر، عمل کرد. از سوی دیگر، باید برای باز ستاندن فرمان ر...

اطلاعیه انجمن دوستداران اندیشه
14.08.2014

انجمن دوستداران اندیشه دریافت مدال فیلد ز ، معتبرترین جایزه جهانی دانش ریاضی را به خانم پرفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی صمیمانه شادباش می گوید. او تنها زنی است که در 80 سال گذشته این جایزه را دریافت کرده است.

گفتگویی با ویلی ویمر
کن یبسن
برگردان و خلاصه: آرش برومند
10.08.2014

سخنان ویلی ویمر آشکارا نشان از آن دارد که برخی از جناح های سرمایه داری جهانی با تشنج آفرینی ها و جنگ افروزی هایی که امروز شاهد آنیم، موافق نیستند. این نیروها متوجه شده اند که مناسبات مطلوب شان «در حال در هم شکستن است» و اگر این سیاست ادامه یابد جامعه ها «به سمت اضمحلال و فروپاشی» می روند. با توجه به اینکه امروز برخی جناح های سرمایه داری و امپریا...

آفرینش ثروت و شغل به نفع عموم مردم زیر چتر پیمان های
شرکت های چند ملیتی افسانه ای بیش نیست
پژوهش و برگردان: م . ت برومند
11.07.2014

آن چه در پی می آید مربوط به مقاله هایی است که در باره قسمت های محرمانه تصمیم گیری های اتحادیه اروپا و ایالات متحد در بروکسل منتشر شده. در این مقاله همچنین به افسانه «بازسازی» اقتصاد ایرلند پرداخته و نشان داده شده، که سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا تنها بسود اقلیتی ثروتمند در ایرلند تمام شده است.

مصاحبه کار آنلاین، نشریه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران اکثریت
با دکتر کاظم کردوانی
01.07.2014

این وظیفه‌ی سازمان‌های چپ است که بدون این‌که متولی کارگران باشند، باید بروند و در طبقه‌ی کارگر کار کنند و پایه‌ی کارگری پیدا کنند. چپ بدون پایه‌ی کارگری اصلاً مفهوم ندارد. حال این‌که خود این واژه‌ی کارگر، امروز با وضعیت اقتصادی جهان چه تعریف‌هایی دارد، بحث دیگری است. ولی سازمان چپ بدون کارگر، اصلا مفهومی ندارد. در مورد جریانات روشنفکری هم، آن‌ها...

سرشت مالی و اقتصادی شرکت های چند ملیتی
نویسندگان: ستیم ، دیمتری اوزونیدی
برگردان : م . ت . برومند
09.06.2014

اگر برای متوقف کردن یا وارونه کردن «جهانی شدن» مبارزه می کنیم، خطر زیاد است؛ زیرا آنگاه جامعه ها به سمت آن چه که در حافظه های جمعی شان ثبت شده و پدیدار شدن آن بسیار آسان است، باز می گردند. در این صورت به عنوان واکنش، شاهد شکل گرفتن ناسیونالیسم، بیگانه هراسی، بنیاد گرایی مذهبی، فرهنگی و غیره خواهیم بود .

بحران مواد غذایی و محیط زیستی
هستی بشریت را به شدت تهدید می کند
پژوهش: م . ت . برومند
15.04.2014

بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند…حق حاکمیت غذایی باید در حقوق بین المللی گنجانده شود. این امر حق واقعی هر کشور، یا گروهی از کشورها را در برآوردن نیازهای غذایی اش به شکلی مناسب ایجاب می کند، بی آن که مبادله های بین المللی و دیگر ...

Share