بحران مواد غذایی و محیط زیستی
هستی بشریت را به شدت تهدید می کند
پژوهش: م . ت . برومند
15.04.2014

بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند…حق حاکمیت غذایی باید در حقوق بین المللی گنجانده شود. این امر حق واقعی هر کشور، یا گروهی از کشورها را در برآوردن نیازهای غذایی اش به شکلی مناسب ایجاب می کند، بی آن که مبادله های بین المللی و دیگر ...

گردهمایی اعتراضی جامعه مدنی علیه بنزین قاتل و هوای آلوده
15.02.2014

مدرسه فمینیستی: روز پنجشنبه دهم بهمن ماه 1392 در تهران نشستی اعتراضی با عنوان «گردهمایی شهروندان در اعتراض به آلودگی هوا» برگزار شد. این همایش توسط یک نهاد زنانه و مستقل به نام «کانون شهروندی زنان» که پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری متولد و فعالیت مدنی خود را آغاز کرده، برگزار گردید. لازم به ذکر است که این همایش، دومین نشستی است که این...

بحران اکولوژیک ،سرمایه داری و آلترموندیالیسم
یک دیدگاه اکو سوسیالیستی
میشل لوی
برگردان : م . ت . بروند (ب . کیوان)
09.02.2013

بحران اکولوژیک سیاره ای با پدیده دگرگونی جوی چرخش قطعی پیدا کرده است. پاسخگوی این وضعیت بی سابقه در تاریخ بشریت کیست؟ به عنوان مارکسیست پاسخ ما این است: این خطا بر عهده سیستم سرمایه داری، منطق پوچ و نا عقلانی توسعه و انباشت بی انتها و تولیدگرایی آن به وسوسه جستجوی سودها است