مرز های ادراک حسی در کسب شناخت بی واسطه
سخنران: دکتر حسن بلوری
03.05.2016

ما هر نوع پدیده ای را از راه حس های پنچگانه و دستگاه ادراک خود درمی یابیم. ارزیابی ما از پدیده ها، زمانی به واقعیت نزدیک تر است که از ساختار، عملکرد، توان و محدودیت های ابزار شناخت تصوری درست داشته و آن ها را همواره در مشاهدات خود منظور بداریم. در غیر این صورت امکان برداشت نادرست از پدیده ها کم نخواهد بود.

دولت کارگری و حق رای عمومی!
نگاهی به صورت مسئله
روبن ماکاریان
برگرفته از سایت اخبار روز
11.04.2016

این مقاله برداشتی از اندیشه ها ی مارکس را در باره ی نقش و اهمیت رای مردم در شکیل گیری حکومت ها طرح میکند. نقد دیدگاه های کمونیست ها برای بدست گرفتن قدرت ،و دیدی انتقادی به لنینیسم و اندیشه دیکتاتوری پرولتاریا از راه بدست گیری قدرت از سوی حزب کمونسیت با تکیه بر اندیشه های دمکراتیک مارکس از نکته های مطرح شده در مقاله است.. فروپاشی حکومت شورو...

مارکسیسم غربی
جریا‌ن‌های ا‌صلی و بنیان‌‌گذاران آن (آ. گرامشی، د. لوکاچ، ک. کرش)
ت.فرولف، ترجمه: رحیم کاکایی
برگرفته از سایت اخبار روز
19.03.2016

«مارکسیسم غربی» بیشتر با «مارکسیسم نو» شناخته می‌شود. در واقع این شاخه‌ی مارکسیسم پس ازجنگ دوم جهانی شکل گرفته بود که توسط تمامی طرفداران نظریات مختلف آغازمی‌شد. همزمان با برخی متفکران کم و بیش برجسته، تعدادی مکاتب که نه تنها با مارکسیسم – لنینیسم بلکه با یکدیگر درجدل بودند، بوجود آمدند. چیزی که هست، درون خود مارکسیسم غربی دو جریان اصلی، اساسا ج...

مارکسیسم و تاریخ خاورمیانه
یرواند آبراهامیان
برگردان: خسرو باقری
برگرفته از وبلاگ شخصی خسرو باقری
05.02.2016

مقاله آقای آبراهامیان که به بررسی مارکسیسم در خاورمیانه می پردازد، بویژه ازاین جهت جالب است که مفهوم مارکسیسم آکادمیک را طرح می کند وآن را مورد بررسی قرار می دهد. استواری مارکسیسم آکادمیک بر اصول اندیشه روشنگری که افزون بر آنچه آبراهامیان برشمرده است تکیه بر خرد و قیم نداشتن آدمی را هم دربرمی گیرد، تغییر پارادایمیِ مهمی در اندیشه ورزی مارکسیست...

آلن بادیو و اسلاوی ژیژک یا تئوری پردازان نوین دیالک تیک
آلکس کالینیکوس
برگردان: م. ت. برومند
16.12.2015

دانیل بن سعید «بازگشت به استراتژی» یا به بیان دیگر کوشش هم آهنگ در کاویدن و تکاپو را توصیه می کند که چگونه جنبش های معاصر با مقاومت در برابر لیبرالیسم نو و امپریالیسم می توانند از مقاومت صرف برای مداخله کردن در فرهنگ سیاسی فراتر روند و گزینش های دیگری را پیشنهاد کنند که به اکثریت وسیع توده مردم شمال و جنوب برای خارج شدن از بن بست های اندیشه منفر...

نقد و حصارهای نظام‌های دانایی: نسبت نقد با علم، فلسفه، تفکر
محمدعلی مرادی
16.12.2015

پرسش از نسبت نقد با علم، فلسفه و تفکر، ناظر بر اين انديشه است که همواره اين سه ساحت انديشه‌ی بشري يگانه فهميده مي‌شوند؛ از اين ‌رو بايسته است که اين سه قلمرو را از هم تفکيک کنيم و آنگاه نسبت آن را با نقد روشن کنيم. (برگرفته از سایت فلسفه: نگرشی بر فلسفه و فرهنگ)

نقد ایدئولوژی چیست؟
راهل یگی
برگردان : ب . کیوان
09.02.2015

نقد ایدئولوژی چیست؟ در دید نخست پاسخ به کلی ساده است: نقد ایدئولوژی همان نقد ایدئولوژی ها است. اما ایدئولوژی ها چه هستند؟ این جا نیز پاسخ آسان به نظر می آید: ایدئولوژی ها همانا ایده ها هستند. نه فقط ایده های بی ربط هر فرد، بلکه ایده هایی که خود را (به طور منظم)در رابطه های معین باز می یابند و شکل می دهند.

«مارکس هرگز تا این اندازه مفید نبوده است»
سمیر امین
برگردان : م . ت . برومند
06.12.2014

بحران اقتصادی جهان بحران سرمایه داری است. به یقین این اولین بحران نیست. به عقیده سمیر امین به عنوان اقتصاد دان، این بحران می تواند موجب به پرسش کشیدن خود شالوده های سرمایه داری گردد. از این رو، مسئله عبارت از نه خارج شدن از بحران ، بلکه خارج شدن از سرمایه داری در بحران است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش دوم و پایانی)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
12.06.2013

ناکامی «پروژه آمریکای سده نو» شاید پایان اسف انگیز 60 سال مبارزه را نشان می دهد که در جریان آن ایالات متحد کوشیده است ، ارگان مرکزی یک دولت جهانی شود. این مبارزه جهان را دگرگون کرده است. اما حتا در زمان های بسیار با شکوه اش هرگز در امر دست یافتن به هدف اش، کامیاب نبوده است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش اول)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
20.05.2013

لیبرالیسم نو ایدئولوژی خاص فعالیت دولت به نفع سرمایه است. فعالیتی که در خلال آن ایالات متحد برای برقرار کردن هژمونی خود پس از بحران دهه 1970 کوشیده است. با وجود این، پس از به دست آوردن کامیابی های معین در پایان دهه 1980، به ویژه در دهه 1990 لیبرالیسم نو ، طی واپسین سال ها، در زمانی که دولت بوش به خاطر پروژه برای آمریکای سده نو می کوشید، به کرانم...

دوازده تز پیرامون
تغییر جهان بدون تصرف قدرت
جان هالووی
برگرفته از سایت نشر بیدار
29.12.2012

در قرن گذشته تلاش­ های اصلی بشر در راه ایجاد جهانی در خور شأن انسان پیرامون دولت و تصرف قدرت دولتی متمرکز بود. کشمکش ­های اصلی (بین "اصلاح­طلبان" و "انقلابیان" ) بر سر چگونگی تصرف قدرت دولتی (چه از طریق پارلمان یا ابزارهای فراپارلمانی) استوار بود. تاریخ قرن بیستم نشان­دهنده­ ی آن­ست که چگونگی تصرف قدرت دولتی اهمیت چندانی ندارد. در تمامی نمونه­ ه...

فروپاشاندن سرمایه داری
سخنرانی جان هولووی در بنیاد رزا لوکزامبورگ آلمان
برگردان: آرش برومند
24.12.2012

نبرد ضد سرمایه داری اکنون در شکل یک جنبش، در شکل تنوع ویژگی ها ظاهر می شود. ایده اکنون عبارت از درهم شکستن سیستم سرمایه داری و ساختن یک سیستم دیگر نیست، بلکه عبارت از فروپاشی سرمایه داری و سیستم است؛ اینکه سیستمی بودن جامعه فروپاشانده شود. بنابراین پاسخ روشن به این پرسش که ما چگونه باید جهان را تغییر دهیم، در واقع خود یک پرسش است. اما بهترین پاس...

بازگشت نقد اقتصاد سیاسی
لییم هو آنگ نگو
برگردان : محمد تقی برومند ( ب . کیوان)
21.12.2012

بازار خیلی پیش از سرمایه داری وجود داشت. بی هیچ تردید بازار می تواند به عنوان شکلی در میان دیگر شکل های هماهنگی افراد، که یک بار تغییر یافته، ارتباط های قدرت را در فضای ماکرو اقتصادی و ساختار حقوق مالکیت در هر مؤسسه ی متمرکز نشده، دگرگون کند.بنابر این، اقتصاد خواهد توانست به طور هماهنگ فعالیت های آفریدگارانه را در شرایطی تنظیم کند که دست مرئی ان...

مارکسیست های آلترموندیالیست چه می اندیشند؟
برگردان: م. ت. برومند (ب. کیوان)
30.11.2012

مارکسیسم نیز پس از آزمون کمونیسم قرن 20 و فاجعه ای که از تاریخ کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعاً موجود به وجود آمده، به نو سازی خود فرا خوانده شده است. تنها راه برای پی گرفتن، پژوهش آزاد و سنجش آزمون ها، ضمن پرهیزیدن از هر شکل جزم گرایی و فرقه گرایی است...

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی
سمیر امین
برگردان : ب . کیوان
27.10.2012

زمانی هلموت کهل صدراعظم آلمان پس از فروپاشی شوروی جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شد و با تبختر گفت «اکنون مارکس مرده و مسیح زنده است». سه دهه بعد، جهان شاهد جنبش های گسترده با سرشت ضد سرمایه داری و بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگرفته از آموزه های مارکس و تکامل آن آموزه ها است. نظام ضدبشری که برخی نظریه پردازان می کوشند آن را ابدی جلوه دهند، بویژه روا...

دموکراسی نمایندگی، دموکراسی هیئت نمایندگی و دموکراسی مستقیم
تونی آندره آنی (پاریس)
برگردان : ب . کیوان
17.10.2012

اندیشه ورزی انسان شناسانه به ما نشان می دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد، بلکه به جامعه ای نیاز دارد که از بنیادش بنا بر خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت همیاری کار، سرشت «ساختاری» همه فعالیت های بشری دارد، کوشیده است. این حیوان بخصوص اجتماعی، جز اجتماعی پذیری همواره در جستجوی پیکر اجتماعی از دست داده است؛ زیرا فردگرایی لیبرالی و بورژوایی...

تناقض دموکراسی
آندره توزل
برگردان : ب . کیوان
17.10.2012

تنها دموکراسی است که به آرزوی دگرگونی جامعه که در ناشکیبایی زیر و رویی رادیکال به غفلت سپرده می شود، تحقق می بخشد و به مفهوم محدودیت ها و اهمیت مسئولیت توجه دارد و روش اساسی احترام به قاعده های بازی ریشه دار در توجه انحصاری به اولویت های واقعی شهروندان را جانشین اتوپیای اصلاح کامل جامعه می سازد.

تضادها و آنتاگونیسم های ویژه سرمایه داری جهانی شده
و خطر های شان برای بشریت
فرانسوا شسنه
برگردان : ب . کیوان
07.10.2012

مفهوم تضاد سرمایه داری از دیر باز برایم آشناست. و من با اصطلاح «فرارفت» از سرمایه داری آن جا که اغلب پیش از این از واژگانی چون نابودی استفاده می کردند، خو گرفته ام. اما اندیشه «فرا رفت از نظم نولیبرالی» را درک نمی کنم . بنابر این، در این مقاله خود را در وضعیتی قرار می دهم که آن را می شناسم.

اندیشه و فلسفه در انقلاب مشروطیت
محمد علی مرادی
29.09.2012

ما گریزی از این مطلب نداریم كه اندیشه اصلی انقلاب مشروطیت یعنی آزادی را با ساماندهی آگاهی متمركز و مفهومی، تبدیل به فلسفه كنیم. این‌جا یعنی در این آگاهی متمركز همه رشته های جامعه به هم متصل می‌شوند و سپس به سهم خود از طریق بازتاب در این گذرگاه دچار دگرگونی می‌شوند. اگر این آگاهی تمركز یافته كه متكی به آزادی است سامان نیابد، امكان آگاهی فردی و لا...