اطلاعیه انجمن دوستداران اندیشه

14.08.2014

garland_logo

انجمن دوستداران اندیشه دریافت مدال فیلد ز ، معتبرترین جایزه جهانی دانش ریاضی را به خانم پرفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی صمیمانه شادباش می گوید. او تنها زنی است که در 80 سال گذشته این جایزه را دریافت کرده است. اینگرید دوبشی رئیس اتحادیه جهانی ریاضی در این باره گفت، به عنوان یک زن برایم فوق العاده است که می بینم او برنده این جایزه شده است وتصور اینکه یک زن برنده مهمترین جایزه ریاضی شود دیگر عجیب نیست.
خانم میرزا خانی به جایگاه پیشینیان بزرگ وبلندآوازه اش ، کوشیار وخوارزمی وخیام گام نهاد ومایه سربلندی ایرانیان وبویژه بانوان ایرانی شد. بی تردید با برداشتن محدودیت ها وممنوعیت ها از سر راه کوشش های علمی زنان ایرانی شاهد موفقیت ها ودستاوردهای پر شمار تر آنان خواهیم بود.
ما موفقیت علمی ایشان را به همه ی ایرانیان بویژه به دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف ودانشگاهیان واهل دانش ایرانی شادباش می گوییم.

هیات مدیره انجمن دوستداران اند یشه
اوت 2014 برلین

No Comments

Comments are closed.

Share