چگونگی فرارفت از دمکراسی بورژوایی
درآمد موجز
روایت و پژوهش: م.ت. برومند
10.05.2023

در شرایط امروز کشور ما که مردم از نبود حقوق اولیه شهروندی رنج می برند، بدیهی است که دموکراسی بورژوایی گامی به پیش وانمود می شود، اما وظیفه نیروهای انقلابی مردمی گشودن افق هایی فراتر از دموکراسی بورژوایی در برابر دیدگان مردم است. برای این مهم، رجوع به تجربه جهانی در زمینه دموکراسی ضروری است.

دمکراسی در چشم انداز دنیای نو
پژوهش: م. ت. برومند
14.02.2021

نیاز توده های مردم، در پیوستن به جنبش دمکراسی فرازین یعنی دمکراسی قرن 21 بجای دمکراسی نمایندگی فرودین، امری است پرهیزناپذیر. همانطور که در بررسی های بسیار کوتاه بالا تاکید شد، دمکراسی نمایندگی بورژوایی با ویژگی محدودیت و عقیم بودن فقط در خدمت انحصارهای اولیگوپُل غول پیکر قرار دارد. دمکراسی فرازین برخلاف دمکراسی نمایندگی فرودین که استوار بر ضرورت...

دمکراسی آزمایی
نادر تجدد
27.01.2021

بحث اصلی در اینجا ادعای ِ وجود دمکراسی از جانب حاکمین در کشوری است شکل گرفته از بدترین نوع سرمایه داری و انگلی ترین نوعِ آن که در کار چپاول و تباهی تمامی منابع مادی و معنوی این مملکت است... تنها دستاورد آن نظامی است انگلی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که انتظارِ تولید، شفافیت، عدالت اجتماعی، بالندگی، شکوفایی، استقلالِ واقعی، آ...

دولت کارگری و حق رای عمومی!
نگاهی به صورت مسئله
روبن ماکاریان
برگرفته از سایت اخبار روز
11.04.2016

این مقاله برداشتی از اندیشه ها ی مارکس را در باره ی نقش و اهمیت رای مردم در شکیل گیری حکومت ها طرح میکند. نقد دیدگاه های کمونیست ها برای بدست گرفتن قدرت ،و دیدی انتقادی به لنینیسم و اندیشه دیکتاتوری پرولتاریا از راه بدست گیری قدرت از سوی حزب کمونسیت با تکیه بر اندیشه های دمکراتیک مارکس از نکته های مطرح شده در مقاله است.. فروپاشی حکومت شورو...

دموکراسی نمایندگی، دموکراسی هیئت نمایندگی و دموکراسی مستقیم
تونی آندره آنی (پاریس)
برگردان : ب . کیوان
17.10.2012

اندیشه ورزی انسان شناسانه به ما نشان می دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد، بلکه به جامعه ای نیاز دارد که از بنیادش بنا بر خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت همیاری کار، سرشت «ساختاری» همه فعالیت های بشری دارد، کوشیده است. این حیوان بخصوص اجتماعی، جز اجتماعی پذیری همواره در جستجوی پیکر اجتماعی از دست داده است؛ زیرا فردگرایی لیبرالی و بورژوایی...

تناقض دموکراسی
آندره توزل
برگردان : ب . کیوان
17.10.2012

تنها دموکراسی است که به آرزوی دگرگونی جامعه که در ناشکیبایی زیر و رویی رادیکال به غفلت سپرده می شود، تحقق می بخشد و به مفهوم محدودیت ها و اهمیت مسئولیت توجه دارد و روش اساسی احترام به قاعده های بازی ریشه دار در توجه انحصاری به اولویت های واقعی شهروندان را جانشین اتوپیای اصلاح کامل جامعه می سازد.

کرانمندی ها و چشم اندازهای دموکراسی غرب
استفان پتروچيانی
برگردان : ب . کیوان
29.09.2012

مسئله دموکراسی در اندیشه سياسی امروز جای شاخصی دارد؛ زيرا آزادی ملت ها تنها با معيار دموکراسی سنجيده می شود. ازينرو، دموکراسی در انديشه سياسی سال های اخير، که سرشار از رويدادهای پر جنب و جوش و غنی است، چنان فعليتی پيدا کرده که به هيچوجه کتمان پذير نيست. هم اکنون تئوری های سياسی حوزه های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پيرامون مسئله دموکراسی هستند ...

پايه های هنجاری دموکراسی
رنه روخلیتز
برگردان : ب . کیوان
16.09.2012

من از پارادیگم دموکراسی تفاوت روش های درک اندیشه دموکراتیک را می فهمم، نه تفاوت شکل های دموکراسی، آنگونه که آنها در عرصه تاریخی، جغرافیا یی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی وجود داشته اند و دارند. فکر می کنم که بحث روی بهترین روش بیان اندیشه یا مفهوم دموکراسی، روی امکان های تحقق آن و مانع هایی متمرکز است که در برابر آن سر بر می آورند. امروز تقریبا تما...

دموکراسی و دولت حقوقی
بلاندین کریگل
برگردان : ب . کیوان
11.01.2010

سر مشق دموکراسی کدام است؟ هر کس می داند که در قرن 19 تصور این بود که می توان نهاد دموکراسی رابر پایه رهایی اجتماعی پی ریزی کرد . بر این اساس اصل سرمشق (پارادیگم) اجتماعی دموکراسی پیشنهاد شده است . اما پایان قرن 20 روی استحکام حقوق و روی این واقعیت درنگ دارد که دموکراسی اجتماعی لزوماًبدون دولت حقوقی بر قرار نمی گردد و در نفس خود قادر به تضمین حق...

دموکراسی در چشم انداز دنیای نو
پژوهش: ب. کیوان
22.09.2009

اصطلاح دموکراسی تعریف های شمارمندی دارد و با صفت های گوناگون همراه است که نوع دموکراسی وصف شده را مشخص می کند. دموکراسی با عنایت به ریشه آن به معنی قدرت مردم است. تعریف قوی دموکراسی، اندیشه ورزی هم زمان درباره قدرت و مردم را ناگزیر می سازد.

به نام دموکراسی بر ضد دموکراسی
سارکوزی پس از مارگارت تاچر و برلُسکُونی در قاره اروپا
ب. کیوان
02.07.2007

از آن جا که برخی از درس خواندگان ایرانی ذوب در جهان روایی سرمایه داری وحشی به نام اقتصاددان، سیاست شناس و تئوری پرداز شبان روزان از سکوی سخن پراکنی های تصویری و شنیداری لندن و واشنگتن و لُس آنجلس و در سایت های خود در وصف سیاست های خانمان برانداز نومحافظه کاری و نولیبرالی در جهان از جمله ستایش از به قدرت رسیدن سارکوزی و برنامه های ضد دموکراتیک ا...

طبقه فرمانروا یا طبقه مسلط و مسئله دموکراسی
استویانویچ سهِ وِ توزار
برگردان: ب. کيوان
15.11.2005

مارکس تعمیم های تاریخی اش را روی تحلیل گذار از فئودالیسم به سرمایه داری بنا نهاده است. تئوری تاریخ او از مدل گسترش سرمایه داری الهام گرفته است. امّا او با مفهوم طبقه فرمانروا مدل قدرت طبقه پیش سرمایه داری را برای بورژوازی بکار برده است.

خصوصی سازی خدمت های عمومی ، خصوصی سازی دموکراسی است
تونی آندره آنی
برگردان: ب. کیوان
25.04.2005

دفاع از خدمت های عمومی یکی از نقطه های داغ کشمکش با سیاست های نولیبرالی نه فقط در فرانسه بلکه در سراسر جهان است و از این رو، گره گاه چیزهای مختلف را تشکیل می دهد؛ در وهله نخست مایلم اینجا به مفهوم خدمت های عمومی برای نشان دادن رابطه درونی آن با شهروندی و بنابراین مفهوم ضرور دموکراسی بیندیشم.

توتالیتاریسم، ایدئولوژی و دموکراسی
نستور کاپدویلا
برگردان: ب. کیوان
29.05.2004

مفهوم توتالیتاریسم و ایدئولوژی مفهوم‌ هایی به شدت مجادله انگیزند. موضوع بخش مناسب بحث‌ها معین کردن تعریف مناسب، یعنی کاربرد منطقی و موجه است. امّا مانند هر کاربردی بنا بر کاربردهای هماورد محل مجادله است.

Share