در نقد فلسفه حق هگل
مقدمه
کارل مارکس
برگردان: محمد تقی برومند

15.05.2022

برای آلمان نقد دین در اساس پایان یافته است، و نقد دین نخستین شرط هر نقد است… بینوایی دینی از یک سو بیان بینوایی واقعی و از سوی دیگر، اعتراض به بینوایی واقعی است. دین آه موجود به تنگنافتاده است، احساس و عاطفه یک دنیای بی عاطفه، همانگونه که روح اوضاع بی روح است. دین افیون ملت است.

ماه مه امسال مصادف است با دویست و چهارمین سالگرد زادروز کارل مارکس، یکی از برجسته ترین اندیشمندان تاریخ بشر، بزرگ ترین نقدگر نظام سرمایه و طراح اندیشه های رهایی بخش زحمتکشان از یوغ این نظام. به این مناسبت، «نگرش» ترجمه جدیدی از مقدمۀ «در نقد فلسفۀ حق هگل» را منتشر می کند.

برای دریافت متن اینجا را کلیک کنید:

در نقد فلسفه حق هگل

No Comments

Comments are closed.

Share