سرشت مالی و اقتصادی شرکت های چند ملیتی
نویسندگان: ستیم ، دیمتری اوزونیدی
برگردان : م . ت . برومند
09.06.2014

اگر برای متوقف کردن یا وارونه کردن «جهانی شدن» مبارزه می کنیم، خطر زیاد است؛ زیرا آنگاه جامعه ها به سمت آن چه که در حافظه های جمعی شان ثبت شده و پدیدار شدن آن بسیار آسان است، باز می گردند. در این صورت به عنوان واکنش، شاهد شکل گرفتن ناسیونالیسم، بیگانه هراسی، بنیاد گرایی مذهبی، فرهنگی و غیره خواهیم بود .

نگرشی کوتاه به مالیات گریزی کلان ثروتمندان
پژوهش: م . ت . برومند
15.12.2013

برای پایان دادن به بحران کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اروپا به ویژه باید به ریشه کن کردن کامل بهشت های مالیاتی و اصلاح کلی سیستم مالیاتی پرداخت که به سوی درآمدهای سرمایه در سطح های برابر یا به ژرفش دموکراسی نه تنها در اروپا و تأثیر جدی آن در قاره های دیگر، به ویژه به سرمایه گذاری برای تغییر ساختار دموکراتیک اقتصادی و سیاسی در کشورهای در راه...

بازگشت نقد اقتصاد سیاسی
لییم هو آنگ نگو
برگردان : محمد تقی برومند ( ب . کیوان)
21.12.2012

بازار خیلی پیش از سرمایه داری وجود داشت. بی هیچ تردید بازار می تواند به عنوان شکلی در میان دیگر شکل های هماهنگی افراد، که یک بار تغییر یافته، ارتباط های قدرت را در فضای ماکرو اقتصادی و ساختار حقوق مالکیت در هر مؤسسه ی متمرکز نشده، دگرگون کند.بنابر این، اقتصاد خواهد توانست به طور هماهنگ فعالیت های آفریدگارانه را در شرایطی تنظیم کند که دست مرئی ان...

اقتصاد فرانکنشتاینی سرمایه داری را نابود می کند
نگارنده: پاول ب. فارل (نشریه وال استریت ژورنال)
برگردان: آرش برومند
05.11.2012

بحران در کشورهای سرمایه داری بویژه در ایالات متحد آمریکا به چنان مرحله نگران کننده ای رسیده که موج های آن به مرکز کنترل نظام اقتصادی این کشور یعنی وال استریت نیز رسیده است. مقاله زیر نه در یک نشریه چپگرا، بلکه در نشریه ارگان اتاق فرماندهی اقتصادی ایالات متحد، یعنی وال استریت ژورنال به چاپ رسیده، که اعترافی است روشن در مورد شکست سیاست های اقتصادی...

شیوه های جدید بهره کشی و تشدید فقر جهانی: رخسار امروز امپریالیسم اقتصادی
شوسودوفسکی (1)
برگردان : ب . کیوان
17.02.2012

پی آمدهای جهانی کاربرد برنامه تعدیل ساختاری به طور هم زمان در شمار زیادی از کشورهای در راه توسعه کدامند؟ درمان صندوق بین المللی پول توأم با اجرای سیاست پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته به سوق دادن اقتصاد جهانی در جاده واگشت جهانی گرایش دارد.

برخی نمودهای امپریالیسم
ب . کیوان
18.10.2011

در شرایطی که ما شاهد تجاوز گستاخانه امپریالیسم آمریکا به عراق برای کنترل نفت خاورمیانه هستیم که 65 درصد منابع انرژی جهان را دارد و نیزتجاوز به افغانستان و اکنون به لیبی زیر چتر پیمان ناتو جایی برای کتمان امپریالیسم و «گفتمان» سازی های موهوم پیرامون آن باقی نمی گذارد که کسانی دانسته یا نا دانسته هم آوا با کاخ سفید و شرکا سیاست های امپریالیستی آن ...

تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها
شسنه فرانسوآ
برگردان: ب . کیوان
16.04.2011

سر مایه داری تنها یک «سیستم اقتصادی»، یک شکل سازماندهی تولید مادی نیست. این سیستم هم چنین (حتا به ویژه) یک شکل فرمانروایی اجتماعی، یک شکل سازمان دهی قدرت است. در پی جنگ ها و بحران هایی که نیمه نخست قرن 20 را ترسیم می کنند، به نظر می رسد که بخشی از طبقه های رهبری به اندیشه ای گرویده اند که نتوانست باز تولید ثابتی از سیستم در خارج از ساخت سازش اجت...

مارکس و نقد های اقتصاد سیاسی
امانوئل رنو
برگردان : ب. کیوان
25.07.2010

مارکس با درک کردن فعالیت تئوریک خود به عنوان نقد اقتصاد سیاسی هم زمان نشان می دهد که در نزدیکی و فاصله مند با اقتصاد سیاسی قرار دارد . این فاصله مسئله طبیعت ایراد هایی را مطرح می کند که متوجه تئوری های اقتصادی است. آیاباید گفت که این ایراد ها هنوز به عرصه ی رشته ی اقتصاد سیاسی تعلق دارند یا با اقتصاد سیاسی بیگانه اند؟ آیا نقد درونی است یا بیرونی؟

ارزش و قیمت در تئوری مارکسیستی: یک بحث دیرینه سال
دوستالر ژیل
برگردان : ب. کیوان
22.05.2010

اید از این اندیشه که تفسیری درست در باره تئوری ارزش و تئوری قیمت های مارکس، یا یک تئوری درست ارزش و یک «حقیقت» در این زمینه وجود دارد دست کشید. با این همه بدون چسبیدن به تزهای آنار شیسم معرفت شناسانه، معتقدیم که در این اندیشه که بر حسب آن همزیستی بسیاری از «تئوری»های متضاد – بدون تلقی آن از زاویه ی بی نظمی و نا توانی – می تواند منبع پیشرفت باشد،...

چه باید کرد
یک دیدگاه سوسیالیستی
فرد مگداف و مایکل دی یاتس
برگردان : مهران میراسد
10.01.2010

غیر ممکن است که برای همیشه سطوح بالاتری از مصرف ما را شاد نماید. منطق این سیستم این است که ما همیشه ناراضی وهمیشه زیاده خواه باشیم . در یک نظامی که نابرابری قابل توجه تضمین شده است٬ ما ملزم به حسادت با مصرف کسانی هستیم که از ما ثروتمند ترند . اما هر بار که ما فکر می کنیم که به یک سطح بالاتری از مصرف رسیده ایم، می بینیم که هنوز بسیاری از افرا...

بحث مقدماتی درباره سيرسرمايه داری در پايان قرن بیستم
فرانسوا شسنه
برگردان: ب.کیوان
02.04.2009

روند انباشتی با نتيجه رکودگرايانه تا چه مدت می تواند دوام يابد؟ آيا روزی بايد راه را به روی يک بحران واقعی جهانی گشود که در آن کانون زلزله آن سيستم مالی اما بی ترديد بدون بازارهای بورس خواهد بود؟ آيا به چيزی شبيه 1929 اما با قدرتی مطابق با فربه شدن مالی پايان سال 90 روبروييم؟ آيا حدومرزهای شيوه بازتوليد و شايد سيستم سرمايه داری چنانکه هست فقط سي...

بحران توسعه و توسعه بحران:
سیستم اقتصادی – اجتماعی نولیبرالی خطری جدی برای حیات بشریت!
پژوهش ب. کیوان
24.02.2009

برخلاف ادعای نظریه پردازان نولیبرال در زمینة ایدئولوژی زدایی، بشریت اکنون از تحمیل ایدئولوژی نولیبرالی به همة عرصه های فعالیت بشری در مرحلة جدید جهانی شدن سرمایه داری رنج می برد. البته، پیش از فرمانروایی شیوة تولید سرمایه داری ارتباط های جهانی به گونه ای دیگر بود. در این جا بحث پیرامون چگونگی این روند نیست. آنچه این جا مطرح است، جهانی شدن سرمایه...

دولت آمریکا مقصر است
یوزف اشتیگلیتس برنده جایزه نوبل
در مصاحبه با نشریه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ
برگردان : آرش برومند
11.11.2008

ما هیچگاه واقعا یک اقتصاد سرمایه داری آزاد نداشته ایم. چه در مورد دانشگاه ها، چه در مورد اینترنت یا فن آوری زیستی (Biotechnology) همواره حکومت آمریکا کمک مالی کرده است. یک اقتصاد بازار کاملا آزاد فقط یک اسطوره است. کشاورزی نیز یارانه دریافت می کرده و نیز بسیاری از موسسه های اقتصادی از تسهیلات مالیاتی برخوردار بوده اند.

برای خروج از بحران نخست باید امپراتوری مالی را در هم شکست
و به فرمانروایی منطق بازار« ناب» نولیبرالیسم پایان داد
ب. کیوان
27.10.2008

بحران بانکی و مالی خطرناکی که اکنون در ایالات متحد، این کانون سرمایه داری وحشی جهان دهان گشوده، برخلاف لفاظی های جارچیان دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری لیبرالیسم نو در جهان به هیچ وجه نامنتظره و غافلگیر کننده نبوده است. اگر بخواهیم جدی بیندیشیم، بحران آفرینی در نهاد سیستمی است که به سیستم بروتون وود شهرت دارد که پس از جنگ دوّم جهانی پی نهاده شد. ای...

آیا ناقوس مرگ نهادهای بین المللی لیبرالیسم نو به صدا درآمده است؟
ب. کیوان
20.07.2007

مجموعه کارکرد ویرانگر بانک جهانی و دیگر نهادهای بروتون وود که امروز مهم ترین ابزار تالانگری لیبرالیسم نو در سراسر جهان اند، کشورهای پیرامونی را که قربانیان عمده این نهادها هستند، به واکنش برانگیخته است. از این رو است که شعار حذف بانک جهانی و نشانیدن نهاد بین المللی جدیدی به جای آن و ایجاد صندوق جهانی توسعه در چارچوب ملل متحد و به موازات آن ایجاد...

دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم واقعی و تحقق پذیر
(پژوهش ها در زمینه مدل های سوسیالیسم)
دیوید شویکارت (شیکاگو)
برگردان: ب. کیوان
01.04.2007

دموکراسی اقتصادی شکل کارای سوسیالیسم و در واقع کاراتر از سرمایه داری است. البته بعید است که کارایی یگانه قدرت اش باشد. یک تحیل دقیق و مناسب نشان می دهد که دموکراسی اقتصادی کم تر از سرمایه داری مجذوب حرص و ولع رشد است و در نتیجه با جهانی که ناگزیر با محدودیت های محیط زیست روبرو است سازگارتر، دموکراتیک تر و برابری خواه تر است.

مارکس در واپسین دوره زندگی و کاپیتال
میکاییل ر. کراتکه
برگردان: ب. کیوان
30.09.2006

مارکس به دلیل های گوناگون، شاهکارش،کاپیتال را به سامان نرساند. او بازمانده از کار و گردن نهاده به ناکامی، تصدیق کرد که در به فرجام رساندن طرح بزرگ نقد اقتصادی اش از توان لازم برخوردار نیست. با این همه، اوکاپیتال را از جذابیت یک شاهکار ناتمام و ناکامل لبریز کرد. البته، این امر تا اندازه ای آزادی عمل برای نظرورزی های خطرناک، که مدت درازی درمارکس ...

معامله بیرحمانه با آب
چگونه خصوصی کردن آب بر زندگی ما اثر می گذارد
کریستینا دکویرت
پرگردان و خلاصه سازی: احمد مرتضوی
02.09.2006

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در جهان، آب به یک «کالا»ی استراتژیک در سده 21 بدل خواهد شد، که از سوی قدرت های بین المللی و کنسرن های زیر حمایت آنان همچون سلاحی مورد سؤاستفاده قرار خواهد گرفت. اگر امروز ملتی فاقد سیاست دوربینانه در این مورد باشد، فردا با این واقعیت غافلگیر کننده و تلخ روبرو خواهد شد که برای تأمین آب خود ناچار به دنباله روی از سی...

Share