فراخوان چندین نهاد مدنی ایرانی در آلمان
برای یاری رسانی به سیل زدگان

09.04.2019

اگر چه تغییرات اقلیمی در بارندگی های شدید و سیلاب­ های خانمان برانداز و آب گرفتگی گسترده در شمار بسیاری از استان های کشور چون اصفهان، فارس، خوزستان، گلستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، لرستان و..  تاثیر گذار بوده است، اما مدیریت نادرست، ناکارآمدی سیاست ­های اجرایی  محیط-زیستی چند دهه گذشته و بی­ توجهی به هشدارهای نهادهای مدنی و کارشناسان بویژه در حوزه آبزیستی و همچنین سد سازی های غیرکارشناسانه و نابودی جنگل های کشور در مناطق مختلف ایران در گستردگی و ژرفش  این فاجعه ملی نیز نقش داشته اند

بار دیگر رویدادی فاجعه بار و ناگوار بخش مهمی از سرزمین ایران‌ را فرا گرفته و برای بسیاری از ایرانیان، ویرانی، درد و رنج و مرگ به ارمغان آورده است. اگر چه تغییرات اقلیمی در بارندگی های شدید و سیلاب­ های خانمان برانداز و آب گرفتگی گسترده در شمار بسیاری از استان های کشور چون اصفهان، فارس، خوزستان، گلستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، لرستان و..  تاثیر گذار بوده است، اما مدیریت نادرست، ناکارآمدی سیاست ­های اجرایی  محیط-زیستی چند دهه گذشته و بی­ توجهی به هشدارهای نهادهای مدنی و کارشناسان بویژه در حوزه آبزیستی و همچنین سد سازی های غیرکارشناسانه و نابودی جنگل های کشور در مناطق مختلف ایران در گستردگی و ژرفش  این فاجعه ملی نیز نقش داشته اند!  تجربه در بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که در مواجهه با پدیده های ویرانگری از این دست می توان با فراهم سازی زیرساخت های مناسب و مدیریت بموقع بحران از شدت زیان ها و آسیب ها کاست و آن را به حداقل ممکن رساند.

جامعه ایرانیان در آلمان همراه  با دیگر نهادهای امضاکننده این فراخوان، مراتب تاسف و همدردی و همبستگی ژرف خود را با آسیب­ دیدگان و خانواده های جان باختگان این فاجعه بزرگ ابراز می­ کند و به بازماندگان تمامی عزیزان از دست رفته پاکدلانه تسلیت می­ گوید.

ما ﺑﺮآنیم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری همه ی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و افراد انسان دوست و نیکومنش با گرد آوری کمک های مالی ﺑﻪ یاری مردم نواحی سیل­ زده بشتابیم. از اینرو از همه  نهادها و شخصیت ها در سراسر آلمان درخواست می­ کنیم ﺗﺎ ما را در ﭘﻴشبرد اﻳﻦ آماج اﻧﺴﺎنی ﻳﺎری دهند .

ﻛﻤﻚ­ﻫﺎی مالی ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎب وﻳﮋه­ای ﺑﺮای اﻳﻦ هدف ﮔﺮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﺳﻮی جامعه ایرانیان و دیگر نهادهای امضا کننده این فراخوان در اختیار نهادی مردمی و غیردولتی ﺑﺮای سازماندهی امر کمک ­رسانی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه قرار خواهد گرفت تا شاید اﻧﺪكی از درد و رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ نواحی بکاهد.

ﻛﻤﻚ­ﻫﺎی ﻣالی ﺧﻮد را میﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  زﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
Überschwemmung-Iran 
وارﻳﺰ ﻛﻨید

Kontoinhaber: Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. 
IBAN: DE42100100100050352108
BIC: PBNKDEFF100
Geldinstitut: Postbank Berlin 
Verwendungszweck: Überschwemmung-Iran

نام انجمن ها به ترتیب الفبا:

Andischeh e. V.
Better place cnema e. V.
Direkthilfe – Augsburg e. V.
Freier Musikverein Berlin
Interessengemeinschaft Iranischer Taxiunternehmer Berlin e.V.
Iranische Gemeinde in Deutschland e. V.
Iranische Gemeinschaft Bonn (Kutsch) e.V.
Iranische Gemeinschaft Leverkusen e.V.
Iranisches Flüchtlingshilfswerk Köln e. V.
Khaneh Iran e. V. (München)
Köln-Natanz Partneraschaft für Nachhaltigkeit
Kultur Lab
Kulturverein Boji – Heidelberg
Vereinigung iranischer Ärzte und Apotheker in Berlin e. V.

No Comments

Comments are closed.

Share