شکل های تاریخی رابطه اجتماعی در گروند ریسه کارل مارکس
ژاک تکسیه
بر گردان : ب . کیوان
08.03.2010

بحث من در این اثر بررسی سه شکل جامعه گرایی با سه نوع ارتباط اجتماعی با شکل های فردیت مرتبط با آن هاست. به عقیده مارکس، این سه شکل می توانند به مثابه شکل های پیشرو تاریخ بشریت نگریسته شوند. در دو پله نخست که «پیش تاریخ» را تشکیل می دهند، انسان در حال شدن است. در پله سوم این شدن انجام گرفته است. یکی از بند های اساسی این تاریخ مربوط به نوع ارتباطی است که افراد بنا بر پیوستگی اجتماعی خاص خود دارند .

«آیا انسان گرگ انسان است»؟
پژوهش واقتباس : ب . کیوان
25.02.2010

در شماری از کشورهای پیرامونی مانند ایران، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد و بی ممیزی هیچ معنا و مفهومی ندارد، رابطه خدایگان و بنده در این نظام امری عادی به شمار می رود. با کارگران و دیگر زحمتکشان چونان برده رفتار می شود. حقوق سیاسی به شدت پایمال می گردد. شهر وندان حتی از حقوق شخصی بی بهره اند. گزمه های رژیم رفتار خصوصی افراد را زیر نظر دارند؛ جز وابستگان رژیم و خانواده های آنان بقیه مردم در شمار شهروندان درجه دوم قرار دارند. در چنین وضعیتی گفتگو از شهر وند و انسان آزاد کفر ابلیس است. گویی شعار «انسان گرگ انسان است» در این نوع جامعه ها مصداق بیشتری می یابد، بدیهی است که این عارضه ها و آفت ها از «طبیعت» انسان سرچشمه نمی گیرد، بلکه از سیستم ...

برش های کوتاه تحلیلی در باره وضعیت کنونی سرمایه داری جهانی
پژوهش واقتباس : ب . کیوان
16.02.2010

بحران عمومی که سرمایه داری جهانی شده و مالی شده را لرزاند ، نشان می دهد که این سیستم اقتصادی دفاع پذیر نیست . نتیجه این بحران بستگی زیاد به سیاست هایی دارد که تناسب نیروها میان جنبش اجتماعی و طبقه های فرمانروا، میان کشورهای مرکز و پیرامون و توانایی ما در پیشنهاد کردن جدول جدید تحلیل و ارائه کردن طرح های پیشنهادی بدیل را هدایت می کند .

در سوگ جعفر کوش آبادی
دردانه شعر معاصر ایران
24.01.2010

او هرگز در برابر بی عدالتی ها و ستم گری ها سر تسلیم فرود نیاورد، مبارزی راستین در راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. تن و جان او در آتشدان زندگی سخت مردم ستمدیده آبدیده شد و صیقل یافت. او هرگز بی نصیبی مردم را از یک زندگی انسانی و غوطه ور بودن در استثمار و بهره کشی بی رحمانه بر نمی تابید

مارکس، مارکسیست ها و دولت
پیر بوبی
برگردان : ب . کیوان
17.01.2010

پس دولت یک ابزار یا بازیچه سرمایه بزرگ ،یک حاکم بی طرف بر فراز طبقه ها نیست . دولت به عنوان محصول مبارزه طبقه ها در عین حال زیر نفوذ تضادهای طبقاتی قرار دارد . از یک سو ، دولت بنا بر وسعت و تنوع دستگاه ها و کارکنانش در درون خود تقسیم اجتماعی کار را بازتولید می کند . مبارزه طبقات درخود ساختار دولت حضور دارد . از سوی دیگر ،دولت بنا بر تعدد پیوندهایش با جامعه زیر نفوذ منافع طبقه ها و گروه های متفاوت اجتماعی است .

سخنرانی دبیر اول فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
در سمینار جهانی بررسی بحران های اقتصادی و نقش جهانی جنبش اتحادیه های کارگری
برگردان : شاملو
16.01.2010

ما بر این عقیده ایم که مبارزات ما در آینده باید پیوسته و بتدریج تشدید شود. ما تنها درموضع دفاعی قرار نداریم. ما سلاح های ایدئولوژیک لازم را در اختیار داشته و حق با ماست. ما باید گام به گام به مرحله ضدحمله وارد شویم. دشمنان ما این را می دانند و به همین دلیل هراس دارند.

دموکراسی و دولت حقوقی
بلاندین کریگل
برگردان : ب . کیوان
11.01.2010

سر مشق دموکراسی کدام است؟ هر کس می داند که در قرن 19 تصور این بود که می توان نهاد دموکراسی رابر پایه رهایی اجتماعی پی ریزی کرد . بر این اساس اصل سرمشق (پارادیگم) اجتماعی دموکراسی پیشنهاد شده است . اما پایان قرن 20 روی استحکام حقوق و روی این واقعیت درنگ دارد که دموکراسی اجتماعی لزوماًبدون دولت حقوقی بر قرار نمی گردد و در نفس خود قادر به تضمین حقوق بشر و شهروندان و دموکراسی نیست . از این رو ،مسئله دولت حقوقی رادر کانون مسئله گزاری دموکراتیک می یابیم و همین مجموع مسئله ها است که این جا به آن می پردازیم .

آموزه های مارکس در باره پیدایش دولت مدرن : دولت سیاسی و جامعه مدنی
موریس باربیه
برگردان: ب . کیوان
11.01.2010

مارکس از دولت اغلب به طور کلی ،مستقل از دوره ها و کشور ها صحبت می کند؛ اما به خصوص به دولت مدرن ،یعنی به دولتی که در دوره وی در کشور های اروپای غربی و در ایالات متحد تشکیل شده بود ،توجه دارد .او برای نشان دادن سرشت این دولت و انتقاد از آن شیوه تشکیل دولت را تحلیل می کند و از این راه به معرفی پیدایش دولت مدرن راه می یابد. این نکته موضوع جاری و اساسی فکر سیاسی وی را تشکیل می دهد و آن را میتوان هم در نخستین نوشته ها و هم در آثار بعدی او به شکل های متفاوت اما با پیوستگی نمایان ملاحظه کرد .

چه باید کرد
یک دیدگاه سوسیالیستی
فرد مگداف و مایکل دی یاتس
برگردان : مهران میراسد
10.01.2010

غیر ممکن است که برای همیشه سطوح بالاتری از مصرف ما را شاد نماید. منطق این سیستم این است که ما همیشه ناراضی وهمیشه زیاده خواه باشیم . در یک نظامی که نابرابری قابل توجه تضمین شده است٬ ما ملزم به حسادت با مصرف کسانی هستیم که از ما ثروتمند ترند . اما هر بار که ما فکر می کنیم که به یک سطح بالاتری از مصرف رسیده ایم، می بینیم که هنوز بسیاری از افراد ثروتمند درسطحی بالاتراز ما وجود دارند. و اگر آن پایینی ها همطراز با ما شوند ، ما باید با مصرف بیشتر خود را کماکان پیشتاز نگه داریم.

چهره ها و مسئله های دولت حقوقی
آندره توزل
روایت و برگردان: ب . کیوان
13.12.2009

در وضعیت کنونی همرایی مقوله های لیبرالی – اجتماعی بر اندیشه اجتماعی و سیاسی و از طریق آن بر اندیشه تغییر ناپذیر بودن دموکراسی پلورالیستی و اسلوب های آن و اندیشه تغییرناپذیری ساز و کار های اقتصادی انباشت که مدرنیزه کردن نام گرفته،فرمانرواست. این همرایی با فروپاشی شوروی تقویت شده است.

مارکس و دین
مهران میراسد
07.12.2009

خوب است که اشاره شود در تمام ادیان منظره بهشت به گونه ای ترسیم شده است که در آنجا همه چیز آزاد و فراوان وعالی است: قصرهای باشکوه٬ باغهای زیبا٬ جویبارهای شیر وعسل٬ حوریان و غلمانهای زیباروی٬ و.....نه حکومتی هست ٬ نه پاسداری و نه ممنوعیتی. در واقع در تصویری که از بهشت ارائه شده است هم دولت ملغی شده و هم مذهب و این در واقع تصویر وهمی تا حدی مشابه همان دنیایی است که مارکس با آمدن دوران بعد از سرمایه داری بر روی زمین واقعیت آنرا تصویر کرده است.

کارگران جهان و جنبش اتحادیه های کارگری در سده بیست و یکم
برگردان: شاملو
06.12.2009

ما در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم، عصری که عوامل نولیبرالیسم بر آن تسلط دارند و قدرت بلامنازع در دست یک عده معدود قرار گرفته است. تعادل بین المللی نیروها در عرصه جهانی بهم خورده و ما باورمندیم که این روند موقتی خواهد بود. بیایید با تلاش با یکدیگر بر ضد این نوع جهانی شدن با اتحاد جهانی خود مبارزه کنیم. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری با 62 سال تجربه و فعالیت و با تجدید نظر در روش و صف آرایی جدید امیدوار به استقرار طبقه کارگری جهانی و جنبش اتحادیه های کارگری است.

برپایی اولین کنفرانس جهانی اتحادیه های کارگری – جوانان در شهر لیما (پرو)
برگردان: شاملو
06.12.2009

سیستم سرمایه داری فقط دغدغه عبور آزاد کالا و احتکار سرمایه از طریق بازار آزاد را دارد ولی عبور آزادانه انسان ها را برای دستیابی به کار ممنوع کرده است. با توجه به شرایط موجود کنفدراسیون عمومی کارگران پرو (CGPT) و فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگران (WFTU) از کنفرانس جهانی اتحادیه کارگران جوان تجلیل بعمل می آورد و معتقد است که آینده جنبش جهانی اتحادیه کارگران در دست نیروهای جوان کارگری امروز است.

مفهوم دولت حقوقی و جنبه های گوناگون آن
پژوهش: ب. کیوان
28.11.2009

بحث در باره دولت حقوقی در نگاه نخست بدین معناست که حقوق در زندگی اجتماعی و سیاسی حکومت می کند و این دست کم به طور ایده آل با حکومت زور و در نمای معین با دولت ماهیتاً بی قاعده و بی سازمان در تقابل است و به خصوص در سطح ویژه حقوقی می تواندبدین معنا باشد که دولت فعالیت مشخص خود را بنا بر قاعده های معین و در درجه اوّل بنا بر قاعده های حقوق عمومی (نظام قانونی اختیار ها) تعیین و مرزبندی می کند.

نگرش هایی پیرامون دولت حقوقی و پیشینه تاریخی آن
کار لوس میگل هرره را
برگردان: ب. کیوان
27.11.2009

چند سالی است که شاهد گسترش پارادیگم «جدید» در قلمرو فکر سیاسی هستیم. اگر از نقطه نظر «منفی» این پارادیگم نفی پارادیگم مارکسیستی و بطور کلی نفی هر فکر اجتماعی تعریف می شود، از نقطه نظر «مثبت» میتواند بازگشت اصول حقوقی در جایگاه تئوری سیاسی تعریف شود . پی بنای این بازگشت عبارت از باور به ارزش حقوق در برابر پارادیگم اجتماعی است و به عنوان ابزار و در عین حال ضامن رعایت حقوق بشر و جامعه دموکراتیک جلوه می کند . مفهوم دولت حقوقی در چنین چار چوب موضوعی با پیشرفت تازه ای روبروست.

شکلواره سه گانه ايدئولوژی در نزد مارکس
ژان – پل گاليبرت
برگردان: ب. کيوان
27.10.2009

هنگامی که مارکس در 1848 دوباره به کار در زمينه مفهوم ایدئولوژی پرداخت، این نوآوری هنوز تازه امّا وقف یک کار کهنه بنظر می رسید؛ زیرا چنان که می دانیم دستوت دوتراسی در 1796 این کلمه را ا بداع کرد تا به بررسی ایده ها بپردازد و در این کارزار از ا سلوب تجربه گرایی بسیار وسیع به ارث رسیده از کندیلاک استفاده کرد. این کلمه به صورت یک عنوان در اثر دستوت وارد شدو ارزش نمایانی کسب کرد. پس از آن به سرعت نام یک جریان فکری شد و این خطر جدی را در پی داشت که اثری از آن نماند.

دموکراسی در چشم انداز دنیای نو
پژوهش: ب. کیوان
22.09.2009

اصطلاح دموکراسی تعریف های شمارمندی دارد و با صفت های گوناگون همراه است که نوع دموکراسی وصف شده را مشخص می کند. دموکراسی با عنایت به ریشه آن به معنی قدرت مردم است. تعریف قوی دموکراسی، اندیشه ورزی هم زمان درباره قدرت و مردم را ناگزیر می سازد.

گنداب مسموم مالی
مصاحبه با جان بلامی فاستر در باره بحران اخیر سر مایه
مایک ویتنی
برگردان: مهران میر اسد
29.06.2009

سرقت ثروت عمومی جهت حمایت از سرمایه خصوصی احتمالا هیچگاه قبلا در این مقیاس دیده نشده است. یک طبقه کارگر متشکل وسیاسی شده و قادر به واکنش علیه آن دزدی و انتخاب دوباره سازی جامعه ، که نیازهای مساوات طلبانه و واقعی جامعه را در نظر گیرد آن چیزی است که در حال حاضر مورد آرزوست.

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات …
(چند نکته در مورد رویدادهای پس از انتخابات)
آرش برومند
28.06.2009

سیستم ولایت فقیهی ممکن است که در این مرحله آنطور که آقای احمد خاتمی واعظ نماز جمعه تهران توصیه می کند با کاربست روش های بیرحمانه موفق به خاموش ساختن اعتراضات مردم شود، ولی نظام ترس و وحشت به گواهی تاریخ فاقد دورنما است. دهان را می توان به ضرب گلوله و چماق بست، ولی جلوی پرواز اندیشه را نمی توان با این ابزار گرفت.

Share