مارکسیسم و مسئله ملی
نویسنده: گابی انگلهارت
برگردان: ا. تقی پور
30.06.2024

در کشورهای وابسته، مبارزه علیه سرکوب و استثمار ممکن است به معنای مبارزه برای استقلال ملی باشد. اما کارگران در آنجا نه تنها باید علیه قدرت‌های امپریالیستی، بلکه علیه نیروهای سیاسی در کشورهای خود نیز باید به پاخیزند. انقلابیون در کشورهایی که زیر سرکوب امپریالیسم قرار دارند، باید پشتیبانی خود را از جنبش رهایی ‌بخش ملی وابسته به آن کنند که آیا این ج...

Share