گرامی باد هشت مارس، روز جهانی زن!

08.03.2024

حضور زنان در یک جنبش نشانه گسترده بودن آن جنبش است. اینک زمان آن رسیده که مبارزات گسترده زنان با دیگر مبارزات اجتماعی و سیاسی گره خورده و به سمت سازمان یابی هرچه بیشتر حرکت کند. آنگاه است که عمر رژیم و آپارتاید جنسیتی اش در ایران به پایان خواهد رسید.

٨ مارس روز جهانی زن گرامی باد!

امسال روز جهانی زن در شرایطی فرامی رسد که مسایل زنان در صدر مبرم ترین مشکلات اجتماعی کشور ما قرار دارد. رژیم ج.ا که در جریان جنبش زن-زندگی-آزادی ضربه های کاری به ارکان اش وارد شد، برای بازسازی اقتدار خدشه دار شده اش، در سال گذشته با تمام نیرو به سیاست آپارتاید جنسیتی روی آورده است. حاکمان ج.ا در این مدت از هیچ جنایتی در حق زنان فروگذار نکرده اند. بازداشت، زندانی کردن، تجاوز، شکنجه، اعترافات رسوای تلویزیونی، اخراج از دانشگاه و کار، حمله های شیمیایی به مدرسه های دخترانه، بستری کردن زنان در بیمارستان های روانی، سرکوب مادران دادخواه، تحقیر زنان در رسانه های دولتی، تحمیل حجاب اجباری، راه اندازی دوباره گشت ارشاد، ترویج رسمی کودک همسری، ممنوعیت سقط جنین، شدت بخشی به سیاست های تفکیک جنسیتی در مکان های عمومی و … از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم اند.

اما جنبش زن-زندگی-آزادی نیروی اجتماعی پرتوانی را به میدان مبارزه کشانده است که حاکمیت تمامیت گرای ج.ا با لشگر اوباشان و نظام عقیدتی زهرآگین خود حریف این نیروی اجتماعی نخواهد شد. نمونه های درخشان مقاومت و مبارزه زنان در همه عرصه ها، بویژه بر ضد حجاب اجباری و نیز مقاومت قهرمانانه زندانیان سیاسی زن، نشان داده است که نظام در برابر زنان بیدار و شجاع ایران درمانده است.

حضور زنان در یک جنبش نشانه گسترده بودن آن جنبش است. اینک زمان آن رسیده که مبارزات گسترده زنان با دیگر مبارزات اجتماعی و سیاسی گره خورده و به سمت سازمان یابی هرچه بیشتر حرکت کند. آنگاه است که عمر رژیم و آپارتاید جنسیتی اش در ایران به پایان خواهد رسید.

 

No Comments

Comments are closed.

Share