در اعتراض به احکام بربرمنشانه دادگاه های حکومتی برضد کارگران

30.09.2023

صدور حکم شلاق و زندان و جریمه نقدی برای کارگران آق دره و نیز کارگران گروه ملی فولاد اهواز نشان می دهد که جمهوری اسلامی، نظامی است که برای حفظ منافع کلان سرمایه داران و زمین داران بزرگ ایجاد شده. روبنای سیاسی این نظام سرمایه داری هار، عقب مانده و خشن، اسلام سیاسی است. این نکته برای طبقه کارگر ایران روز به روز آشکارتر می شود.

صدور حکم شلاق و زندان و جریمه نقدی برای کارگران آق دره و نیز کارگران گروه ملی فولاد اهواز نشان می دهد که جمهوری اسلامی، نظامی است که برای حفظ منافع کلان سرمایه داران و زمین داران بزرگ ایجاد شده. روبنای سیاسی این نظام سرمایه داری هار، عقب مانده و خشن، اسلام سیاسی است. این نکته برای طبقه کارگر ایران روز به روز آشکارتر می شود.

در زیر توجه شما را به واکنش برخی از کنشگران و نهادهای کارگری نسبت به این احکام صادره جلب می کنیم:

نامه رضا شهابی از زندان اوین

در بین خبرهای سرکوب و ستم بر کارگران و زحمت‌کشان در این سالیان، حکایت کارگران حق‌طلب #آق‌_دره از فراموش‌نشدنی هاست.

در این سالیان آنها علیه بیکارسازی، علیه دستمزدهای اندک و شرایط دشوار کار در معدن، و علیه سیاست‌های تفرقه‌اندازانه از جمله عدم استخدام‌کارگران بومی و تضعیف روحیه جمعی کارگران بارها دست به اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز زدند. زنان آق‌دره مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، کارگران و جوانان جویای کار تلاش کردند صدای حق‌خواهی خود را به گوش مردم برسانند، اما همچون بردگان آزادی‌خواه در قرون گذشته با بازداشت و‌ حبس و ضربات شلاق اربابان خودخوانده و توخالی مواجه شدند.

هربار که به داستان کارگران آق دره، و‌ سرگذشت هزاران کارگر دیگر که طی این سالیان به احکام شلاق و‌ حبس محکوم شده اند، فکر می‌کنم، احساس نفرت دوچندانی از بی‌عدالتی، و ثبات‌قدمی ده‌چندان برای پیگیری کرامت انسانی و زندگی شایسته برای تمام هم‌طبقه‌ای‌ها و فرودستان این جامعه می‌کنم.

وقتی شنیدم بار دیگر عده‌.ای از این کارگران به اتهام‌های امنیتی محاکمه شدند، با خود گفتم این بیدادگاهی است برای سرکوب تمام کارگران و‌ حمایت از سرمایه‌داران و‌ چپاول‌گران منابع عمومی کشور که از قبل کار، زحمت و استثمار ما و‌ تخریب محیط زیست به ثروتهای نجومی رسیده‌اند.

من هم خود را در کنار کارگران آق‌دره و تمام زحمتکشان مورد ستم و سرکوب می‌بینم. کلیه اتهامات واهی علیه این کارگران لغو باید گردند. اعتراض، اعتصاب و ‌تشکل از حقوق ابتدایی همه ما کارگران باید باشد.

دور نیست روزی که تمام کارگران و زحمتکشان در صفوف متحد و متشکل عدالت را به این سرزمین بازگردانند و فردایی بهتر برای فرزندان.مان رقم بزنند.

رضا شهابی
زندان اوین،
۶ مهر ۱۴۰۲

 


 

محکومیت کارگران معترض در گروه ملی، اقدامی وحشیانه علیه همه کارگران است

شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه هفده کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز بخاطر اعتراضاتشان علیه فساد مدیریت و علیه سطح نازل حقوق ها و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، با گستاخی تمام احکام زندان و شلاق صادر کرد.
ما دو نهاد کارگری در مراکز نفتی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) در نفت مراتب انزجار خود را نسبت به چنین احکامی که اوج بربریت و تحقیر و توهین علیه کارگر است اعلام میداریم.
بر اساس این حکم وحشیانه این هفده کارگر به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیزی و مجازات وحشیانه عهد عتیقی ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.

اتهام آنها “اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال” اعلام شده است.
اخلال در نظم عمومی نیز مصداقش دفاع کارگر از حق و حقوقش علیه سرمایه داران مفتخور و چپاولگر است.
اسامی این کارگران از این قرار است : مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی و غریب حویزاری.

بدین ترتیب دستگاه قضایی و بازوی سرکوب آن یعنی حراست در محیط های کار همراه با مدیریت فاسد شرکت چنین حکمی را برای تنبیه کارگران صادر کرده اند، چرا که اساسا این پرونده در پی شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» یعنی کارفرمای این شرکت و گزارش حراست کارخانه برای کارگران معترض گروه ملی گشوده شده است و این داستانی است که در همه محیط های کاری جریان دارد.
در جای جای مجموعه صنعت نفت نیز ما کارگران بر اساس همین گونه پرونده سازی ها دستگیری و بازداشتی داشتیم و در مقابلش ایستادیم.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام انزجار و اعتراض به حکم صادره برای کارگران گروه ملی فولاد اهواز، همبستگی خود را با این کارگران و همه کارگران گروه ملی اعلام میداریم و بر لغو فوری این احکام شنیع و وحشیانه تاکید داریم.
ما وظیفه خود میدانیم که صدای اعتراض خود را به چنین احکامی و چنین مجازاتهای ارتجاعی بلند کنیم.
مجازات شلاق باید کلا ممنوع شود.
تجمع ، اعتراض، و تشکل حق مسلم همه کارگران و مردم است.   اجازه ندهیم که کرامت و حق و حقوق ما کارگران چنین به بازی گرفته شود.
میدانیم که حکومت در محاصره اعتراضات ما کارگران و همه  مردم است و چون از گسترش اعتراضات سراسری بشدت نگران است، دست به چنین اقدامات ضد کارگری ای میزند ولی نباید اجازه دهیم و اجازه نخواهیم داد.
در همه جا در سطح سراسری صدای اعتراض خود را علیه این حکم وحشیانه بلند کنیم و از کارگران معترض فعالانه دفاع کنیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)
مهر ۱۴۰۲

No Comments

Comments are closed.

Share