دوباره به خیابان می آییم، فقط کف خیابون به‌دست میادحقمون!
بیانیه چند تشکل صنفی و مدنی

11.09.2023

بر مزار مهسا امینی جمع شویم و یاد او را گرامی بداریم.
با گرامیداشت یاد تک تک جانباختگان و با بلند کردن فریاد دادخواهی، شعار „زن، زندگی، آزادی“ را هر چه رساتر سر دهیم و با اعلام اعتصاباتمان شروع دوباره ای را رقم بزنیم.
ما همچنین ضمن تاکید بر توقف اعدامها و لغو مجازات اعدام، آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی، منشور خواستهای حداقلی بیست تشکل را همچنان منشور اتحاد مردمی در انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ میدانیم.

روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد نیروی انتظامی به قتل رسید و قتل این زن جوان سرآغاز انقلابی عظیم و انسانی علیه هر گونه تبعیض و نابرابری جنسی، جنسیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی گردید.

اتقلاب „زن، زندگی، آزادی“ ایران به خاطر ویژگیهای ذکر شده خیلی سریع مورد حمایت بشریت آزادیخواه و مترقی در سراسر جهان قرار گرفت تا حدی که دولتهای مماشاتگر غربی مجبور به تغییر لحن شدند و انقلاب مردم ایران را به رسمیت شناختند

انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ برآمد بیش از چهل سال مبارزات مردم ایران علیه فقر، تنگدستی و انواع تبعیضات، به ویژه تبعیض جنسی، جنسیتی و تمام سنن و قوانین ارتجاعی ضد زن است که در این راه دهها هزار انسان معترض و آزادیخواه در زندانها و در دیگر میدانهای مبارزاتی توسط حکومت به قتل رسیده اند.

انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ یک واقعه و حرکت تحول ساز در تاریخ مبارزات جهانی علیه همه تبعیضات و نابرابریها است و به همین خاطر مورد حمایت هر انسانی که به هر گوشه ای از تبعیضات موجود معترض است، قرار گرفته است.

ما تشکل‌های امضاء کننده این بیانیه اعلام می داریم که روز ۲۵ شهریور، روز به قتل رسیدن مهسا امینی، تاریخ شروع انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ است.

۲۵ شهریور یاد مهسا امینی نماد انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ و یاد همه جانباختگان راه آزادی طی ۴۴ سال گذشته را گرامی بداریم.

وسیعا به خیابان بیاییم و این روز را به روز اعتراض سراسری خود تبدیل کنیم.

بر مزار مهسا امینی جمع شویم و یاد او را گرامی بداریم.

با گرامیداشت یاد تک تک جانباختگان و با بلند کردن فریاد دادخواهی، شعار „زن، زندگی، آزادی“ را هر چه رساتر سر دهیم و با اعلام اعتصاباتمان شروع دوباره ای را رقم بزنیم.

ما همچنین ضمن تاکید بر توقف اعدامها و لغو مجازات اعدام، آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی، منشور خواستهای حداقلی بیست تشکل را همچنان منشور اتحاد مردمی در انقلاب „زن، زندگی، آزادی“ میدانیم.

به دور این منشور متحد شویم.

در تاریخ مبارزات جهانی علیه مواردی از تبعیضات و نابرابریها، نقاط عطف ها، برآمدها و وقایع تعیین‌کننده ای مانند فراخوان به اعتصاب کارگران آمریکا در روز اول می ۱۸۸۶ با خواست ۸ ساعت کار در روز و اعتصاب ۸ مارس ۱۸۵۷ زنان کارگر نساجی نیویورک علیه تبعیض در پرداخت دستمزد میان زنان و مردان رخ داده اند و این روزها در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی کارگر و روز جهانی زن تعطیل عمومی اعلام و به ثبت رسیده اند.

با قدرت مبارزه مان ۲۵ شهریور سالروز انقلاب زن زندگی آزادی را به روز تعطیل عمومی هر ساله خود و در فردا روز تبدیل خواهیم کرد.

امضاء کنندگان:

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

ندای زنان ایران

انجمن برق و فلز کرمانشاه

نهاد دادخواهان

کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری

سندیکای نقاشان البرز

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

شهریور ۱۴۰۲

No Comments

Comments are closed.

Share