گرامی باد 8 مارس، روز جهانی زن

07.03.2023

امسال روز جهانی زن در شرایطی فرامی رسد که زنان ایران برای رهایی خود از نظام آپارتاید جنسیتی ج.ا به پا خاسته ا ند. زنان و دختران جوان با شجاعتی بی مثال در مبارزه برای حقوق خود، پیشگام مبارزه مردم ایران علیه استبداد سیاه دینی شده و پرچم جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را برافراشته اند. مردم ایران درک کرده اند که بدون آزادی زنان و احقاق حقوق آنان، ملت ایران آزاد نخواهد بود. تاریک اندیشان حاکم نیز می دانند که عقب نشینی در برابر خواسته های زنان به معنای نابودی حکومت دینی شان است.

 

امسال روز جهانی زن در شرایطی فرامی رسد که زنان ایران برای رهایی خود از نظام آپارتاید جنسیتی ج.ا به پا خاسته ا ند. زنان و دختران جوان با شجاعتی بی مثال در مبارزه برای حقوق خود، پیشگام مبارزه مردم ایران علیه استبداد سیاه دینی شده و پرچم جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را برافراشته اند. مردم ایران درک کرده اند که بدون آزادی زنان و احقاق حقوق آنان، ملت ایران آزاد نخواهد بود. تاریک اندیشان حاکم نیز می دانند که عقب نشینی در برابر خواسته های زنان به معنای نابودی حکومت دینی شان است.

ازینرو همکاری دیگر بخش های جنبش انقلابی با جنبش زنان و سازمان های مدنی و سیاسی آن و تقویت این جنبش از اولویت ویژه ای برخوردار است. با یاری رسانی به سازمانیابی هر چه بیشتر این جنبش و پربار ساختن آن با خواست های عمیق دمکراتیک و عدالتخواهانه، جنبش زنان نقش مهمی در پیروزی مبارزات ملی-دمکراتیک مردم ایران خواهد داشت.

سرانجام چنین جنبشی لاشه متعفن نظام اسلامی را که از لحاظ تاریخی عمرش به سر آمده است، دفن خواهد کرد.

پیروز باد انقلاب «زن، زندگی، آزادی»

No Comments

Comments are closed.

Share