مهسا، دختر ایران را کشتند!

17.09.2022

کشتن مهسا پیامی رسا برای مردم ایران دارد: تا زمانی که این حاکمیت ضدملی و ضدمردمی پابرجا است، قتل و نابودی و فساد و خرافه و جهل بر ایران حاکم خواهد بود.

 

چو ضحاک شد بر جهان شهریار

بر او سالیان انجمن شد هزار

نهان گشت کردار فرزانگان

پراگنده شد کام دیوانگان

هنر خوار شد جادویی ارجمند

نهان راستی آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز

به نیکی نرفتی سخن جز به راز

ندانست جز کژی آموختن

جز از کشتن و غارت و سوختن

ای جلاد، ننگ ات باد.

مهسا، دختر ایران را کشتند!

امروز متاسفانه خبر درگذشت مهسا امینی که بر اثر ضربه های مغزی توسط گشت ارشاد به اغما رفته بود، در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

نظامی که رییسی جنایتکار را بعنوان ویترین خود برگزیده، روشن است که چه نقشه ای برای مردم ایران کشیده است: نابودسازی فرهنگ، خاموش کردن چراغ اندیشه، کشتن زندگی، خفه کردن هر صدای مخالف، ویران سازی طبیعت ایران و ….

کشتن مهسا پیامی رسا برای مردم ایران دارد: تا زمانی که این حاکمیت ضدملی و ضدمردمی پابرجا است، قتل و نابودی و فساد و خرافه و جهل بر ایران حاکم خواهد بود.

٢٥ شهریور ١٤٠١- ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢

No Comments

Comments are closed.

Share