١١ سپتامبر جنایتی فراموش نشدنی
در تاریخ بشریت

11.09.2022

امروز 11 سپتامبر جا دارد که به روال هر ساله یادی از جنایتی فراموش نشدنی در تاریخ بشریت کنیم.

49 سال پیش در چنین روزی امپریالیسم آمریکا و متحدان داخلی اش در شیلی به سرکردگی ژنرال پینوشه، حکومت دمکراتیک دکتر آلنده را سرنگون ساختند. دکتر آلنده که حاضر به تسلیم شدن در برابر کودتا چیان نبود، اسلحه به دست تا آخرین فشنگ خود در کاخ ریاست جمهوری مقاومت کرد و کشته شد. در نتیجه این کودتا در کنار شخصیت های برجسته ای چون ویکتور خارا و پابلو نرودا، هزاران فعال اجتماعی تیرباران، شکنجه و سربه نیست شدند. به دنبال کودتا همه نهادهای مدنی منحل، رسانه های گروهی غیردولتی تعطیل و خونتای سرهنگان برای دهه ها در این کشور مستقر شد.

امروز 11 سپتامبر جا دارد که به روال هر ساله یادی از جنایتی فراموش نشدنی در تاریخ بشریت کنیم.

49 سال پیش در چنین روزی امپریالیسم آمریکا و متحدان داخلی اش در شیلی به سرکردگی ژنرال پینوشه، حکومت دمکراتیک دکتر آلنده را سرنگون ساختند. دکتر آلنده که حاضر به تسلیم شدن در برابر کودتا چیان نبود، اسلحه به دست تا آخرین فشنگ خود در کاخ ریاست جمهوری مقاومت کرد و کشته شد. در نتیجه این کودتا در کنار شخصیت های برجسته ای چون ویکتور خارا و پابلو نرودا، هزاران فعال اجتماعی تیرباران، شکنجه و سربه نیست شدند. به دنبال کودتا همه نهادهای مدنی منحل، رسانه های گروهی غیردولتی تعطیل و خونتای سرهنگان برای دهه ها در این کشور مستقر شد.

حکومت کودتا که یکی از پیشاهنگان اجرای طرح های نولیبرالی مکتب شیکاگو بود، منابع طبیعی این کشور را به کام انحصارات صنعتی و مالی امپریالیستی ریخت و زحمتکشان این کشو را در نبود سندیکاها، سازمان های سیاسی و نشریات کارگری، به بدترین وجهی استثمار کرد.

کودتای شیلی داغ ننگی ابدی بر پیشانی امپریالیسم جهانی است که پینوشه جنایتکار را تا آخرین لحظه عمر ننگین اش زیر چتر حمایت خود گرفتند.

مردم مترقی جهان این جنایت را نه می بخشند و نه فراموش می کنند!

خواندن کتاب زیر را به علاقمندان به زندگی و رزم دکتر آلنده و چگونگی کودتای شیلی توصیه می کنیم:

Allende_Revayate_Yek_Zendegi.pdf

No Comments

Comments are closed.

Share