اولین شعرخوانی هوشنگ ابتهاج در اتحادیه مقدس محصلین در شهر رشت
تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی – برلین

24.08.2022

نگاهی به محافل شاعران، نویسندگان، و هنرمندان جوان ایرانی از نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از جمله خاطراتی درباره اولین شعرخوانی هوشنگ ابتهاج در اتحادیه مقدس محصلین در شهر رشت در۱۸اُم اردیبهشت ماه ۱۳۲۲خورشیدی

نگاهی به محافل شاعران، نویسندگان، و هنرمندان جوان ایرانی از نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

از سری فیلمهای برنامه تاریخ شفاهی تصویری ناخدا حمید احمدی از ایران در قرن بیستم (۱۳۷۹-۱۲۸۴ خورشيدي / ۲۰۰۰-۱۹۰۵ میلادی) شامل ۱۲۰۰ ساعت فیلم گفت وگوی او با ۱۳۰ راوی از پنج نسل ایران در قرن بیستم

از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی برنامه مطالعات تاریخ شفاهی صوتی تصویری از ایران در قرن بیستم تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی – برلین

گفتگو با خانم لُعبت والا


اولین شعرخوانی هوشنگ ابتهاج در اتحادیه مقدس محصلین در شهر رشت در۱۸اُم اردیبهشت ماه ۱۳۲۲خورشیدی

از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی برنامه مطالعات تاریخ شفاهی صوتی تصویری از ایران در قرن بیستم تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی – برلین

گفتگو با ابوالحسن ضیاءظریفی

No Comments

Comments are closed.

Share