پیام مهم آلکسیس سیپراس به ملت یونان

28.06.2015

مطالبات آنان پیش از هر چیز نشانگر پافشاری صندوق بین المللی پول بر ریاضت اقتصادی هر چه سخت تر و مجازات کننده تر است… ما متین و قاطع با دمکراسی به اقتدارگرایی و ریاضت خشن اقتصادی پاسخ خواهیم گفت. یونان، این زادگاه دمکراسی، پاسخی دمکراتیک خواهد داد که در اروپا و جهان طنین خواهد افکند… همه ما در این لحظه های تعیین کننده می بایست در نظر داشته باشیم که اروپا خانه مشترک همه ملت های اروپایی است. در اروپا صاحب خانه و مهمان وجود ندارد. بدون دمکراسی اروپا یک اروپای بی هویت و سردرگم خواهد بود.

 

Zipras

 

هم میهنان گرامی یونانی!

از شش ماه پیش به این سو، حکومت یونان زیر شرایط خفقان آور بی نظیر اقتصادی، برای اجرای وظیفه ای که شما بر دوش ما گذاشتید، مبارزه می کند.

وظیفه ما عبارت از آن بود که درباره پایان بخشیدن به سیاست ریاضت با شریکان اروپایی مان مذاکره کنیم، تا رفاه و عدالت اجتماعی بتواند به کشور ما بازگردد. این وظیفه ای بود برای دستیابی به توافق نامه ای پایدار، که هم به دمکراسی ما و هم به قاعده های مشترک اروپایی احترام گذاشته و سرانجام چیرگی بر بحران را ممکن می سازد.

در تمامی مرحله های مذاکرات از ما خواسته شد که تفاهم نامه هایی را که توسط حکومت پیشین امضا شده بود، و با این که این تفاهم نامه ها از سوی یونانیان در انتخابات اخیر به صورت قاطع رد شده بودند، اجرا کنیم. ما حتی یک دقیقه هم به آن نیندیشیدم که به این خواسته ها تن در دهیم و به اعتماد شما خیانت ورزیم. پس از پنج ماه مذاکرات دشوار، پریروز شریکان ما به دمکراسی یونان و همه شهروندان یونان اولتیماتوم دادند؛ یک اتمام حجتی که با ارزش های اساسی اروپا، ارزش های پروژه مشترک اروپایی ما در تضاد است.

آنان از حکومت یونان می خواهند پیشنهادی را بپذیرد که بار غیرقابل تحملی بر دوش ملت یونان می گذارد و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی در یونان را تضعیف می کند. این پیشنهاد نه تنها بی ثباتی را دایمی می کند، بلکه نابرابری اجتماعی را نیز تحکیم می کند. پیشنهاد نهادها شامل تدبیرهایی برای مقررات زدایی بیشتر بازار کار، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش بیشتر دستمزدها در بخش عمومی همچنین افزایش مالیات مستقیم بر مواد غذایی و نیز بخش رستوران داری و جهانگردی است. در پایان، لغو تسیهلات مالیاتی برای جزیره های یونانی نیز جزو این پیشنهاد است.

این خواسته ها به طور مستقیم حقوق اجتماعی و اساسی اروپا را خدشه دار می کنند و نشان می دهند که برخی از شریکان ما در پی یک توافق قابل پذیرش و سودآور برای همه طرفین در رابطه با کار، برابری و شأن انسانی نبوده، بلکه تحقیر کل ملت یونان را می خواهند.

مطالبات آنان پیش از هر چیز نشانگر پافشاری صندوق بین المللی پول بر ریاضت اقتصادی هر چه سخت تر و مجازات کننده تر است. این مطالبات در عین حال بیش از هر زمان دیگری این ضرورت را آشکار می سازد که اکنون وقت آن رسیده که نیروهای رهبری کننده در اروپا از فرصت استفاده کرده و دست به ابتکاری بزنند تا بحران بدهی یونان را یک بار برای همیشه پایان دهند. این بحران به دیگر کشورهای اروپایی نیز مربوط می شود و آینده همگرایی (انتگراسیون) اروپا را تهدید می کند.

هم میهنان گرامی یونانی!

مبارزات و قربانی های ملت یونان برای برقراری دمکراسی و حاکمیت ملی به مثابه مسئولیت تاریخی بر دوش های ما سنگینی می کند. این مسئولیتی است در برابر آینده کشور ما و از ما می طلبد که با اراده مستقل ملت یونان پاسخی به این اتمام حجت شریکان مان بدهیم. چند دقیقه پیش من در نشست هیات وزیران پیشنهادی برای یک همه پرسی ارائه دادم تا یونانیان بتوانند به طور مستقل در این مورد تصمیم بگیرند. این پیشنهاد به اتفاق آرا پذیرفته شد. فردا مجلس، در یک نشست فوق العاده در مورد این پیشنهاد هیات وزیران درباره همه پرسی روز یکشنبه، 5 ماه ژوئیه، رای گیری خواهد کرد. یونانیان باید تصمیم بگیرند که آیا خواسته های این نهادها را می پذیرند یا رد می کنند.

من رییس جمهور فرانسه، صدراعظم آلمان و رییس بانک مرکزی اروپا را درباره این اقدام مطلع کرده ام. فردا به صورت رسمی خواهش خواهم کرد که برنامه موجود چند روز دیگر تمدید شود، تا ملت یونان بتواند به دور از هر گونه تحمیل و فشار، مطابق قانون اساسی کشورمان و سنت های دمکراتیک اروپا، در رای گیری شرکت کند.

هم میهنان گرامی یونانی!

از شما خواهش می کنم که با متانت و غرور –همان گونه که در خور تاریخ ملت یونان است- پاسخی مناسب به این اولتیماتوم زورگویانه، که از ما ریاضتی سخت و بی پایان و سرافکندگی آور می طلبد که هیچ دورنمایی برای بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی یونان ندارد، بدهید.

ما متین و قاطع با دمکراسی به اقتدارگرایی و ریاضت خشن اقتصادی پاسخ خواهیم گفت. یونان، این زادگاه دمکراسی، پاسخی دمکراتیک خواهد داد که در اروپا و جهان طنین خواهد افکند. من به شخصه خود را وظیفه دار می بینم که به نتیجه انتخاب دمکراتیک شما، هر چه که باشد، احترام بگذارم. و من به طور کامل اعتقاد دارم که انتخاب شما درخور تاریخ کشورمان و پیام پرمنزلتی برای جهان خواهد بود. همه ما در این لحظه های تعیین کننده می بایست در نظر داشته باشیم که اروپا خانه مشترک همه ملت های اروپایی است. در اروپا صاحب خانه و مهمان وجود ندارد. بدون دمکراسی اروپا یک اروپای بی هویت و سردرگم خواهد بود.

من از همه دعوت می کنم که با متانت و هم پیمانی ملی، تصمیمی درست برای خودمان، برای نسل های آینده مان و برای تاریخ یونانیان، برای حاکمیت و منزلت ملت یونان، بگیریم.

 

آلکسیس سیپراس

آتن، 27 ژوئن 2015، ساعت 1 صبح

No Comments

Comments are closed.

Share