یادی از دکترتقی ارانی
به مناسبت چهارده بهمن، هشتاد و دومین سالمرگ او در زندان قصر
برنامه مطالعات تاریخ شفاهی صوتی تصویری از ایران در قرن بیستم
تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی

10.02.2022

چهارده بهمن امسال، هشتاد و دومین سالمرگ دکتر تقی ارانی، یکی از اندیشمندان بزرگ چپ گرای ایران، در زندان رضاشاهی بود. علیرغم جاروجنجال طرفداران سلطنت در ایران که می کوشند رضا شاه را «معمار مدرنیسم» در ایران معرفی کنند، عملکرد دستگاه خفقان گستر رضاشاهی ضدیت او را با مدرنیسم واقعی جامعه ایران نشان می دهد. حکومت رضاشاه به دلیل وحشت از فعالیت های علمی، سیاسی و اجتماعی روشنگرانه دکتر تقی ارانی، که در خدمت بیداری مردم ایران، خرافه ستیزی، علم گستری و عدالت اجتماعی بود، این اندیشمند را به زندان افکند و موجبات مرگ او را در حبس فراهم آورد. کشتن بکتاش آبتین در زندان های ج.ا نشان می دهد که در کشور ما کماکان در بر همان پاشنه می چرخد. ارتجاع بین المللی و داخلی، کشتن روشنفکران ایران را چاره تداوم حاکمیت خود می داند.

«نگرش»:

چهارده بهمن امسال، هشتاد و دومین سالمرگ دکتر تقی ارانی، یکی از اندیشمندان بزرگ چپ گرای ایران، در زندان رضاشاهی بود. علیرغم جاروجنجال طرفداران سلطنت در ایران که می کوشند رضا شاه را «معمار مدرنیسم» در ایران معرفی کنند، عملکرد دستگاه خفقان گستر رضاشاهی ضدیت او را با مدرنیسم واقعی جامعه ایران نشان می دهد. حکومت رضاشاه به دلیل وحشت از فعالیت های علمی، سیاسی و اجتماعی روشنگرانه دکتر تقی ارانی، که در خدمت بیداری مردم ایران، خرافه ستیزی، علم گستری و عدالت اجتماعی بود، این اندیشمند را به زندان افکند و موجبات مرگ او را در حبس فراهم آورد. کشتن بکتاش آبتین در زندان های ج.ا نشان می دهد که در کشور ما کماکان در بر همان پاشنه می چرخد. ارتجاع بین المللی و داخلی، کشتن روشنفکران ایران را چاره تداوم حاکمیت خود می داند.

ازینرو، زنده نگهداشتن یاد این روشنگران و فرزندان راستین مردم ایران، ضمن ارج گذاری به فداکاری های آنان، تلاشی است برای ادامه راه و اندیشه شان.

در همین رابطه توجه شما را به ویدئویی از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی که به همت ناخدا حمید احمدی تهیه شده است، جلب می کنیم.

یادی از دکترتقی ارانی به مناسبت چهاردهم بهمن، 82 مین سالمرگ او در زندان قصر
مستندی از سرنوشت نخستین محفل روشنفکری -دانشجویی در ایران ۱۳۱۲-۱۳۱۵شمسی 
از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی
 برنامه مطالعات تاریخ شفاهی صوتی تصویری از ایران در قرن بیستم
 تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی

https://www.youtube.com/watch?v=SnB6HLM7_Gg&t=3840s

No Comments

Comments are closed.

Share