حکومت اسلامی بکتاش آبتین را کشت!

08.01.2022

نباید اجازه دهیم که توافق اتمی رژیم با قدرت های بین المللی، بر نقض حقوق بشر در ایران و جنایت های نظام اسلامی سایه افکند. با رجوع به افکار عمومی آزادیخواهان جهان و نهادهای دمکراتیک بین المللی آتش مبارزه ای را که بکتاش آبتین و دیگر رزمندگان شجاع راه آزادی در ایران برافروخته اند، همچنان شعله ور نگاه داریم.

قتل انواع گوناگون دارد

می‌شود با چاقو شكم كسی را پاره كرد

يا نانش را بريد

يا بيماری‌اش را علاج نكرد.

می‌توان كسی را در دخمه‌ای جا داد

و يا تا حد مرگ به كار كشيد.

ممكن است كسانی را هم به خودكشی مجبور كنند يا به جنگ بفرستند و از اين قبيل.

فقط بعضی از اين نوع قتل‌ها در كشور ما ممنوع است!

(برتولت برشت)

قتل های زنجیره ای ادامه دارند.

بکتاش آبتین، شاعر، فیلم‌ساز و عضو دلاور و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران، در روز ١٨ دی ماه ١٤٠٠ در اسارت رژیم اسلامی چشم بر جهان فروبست. در اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در همین رابطه آمده است:

« کانون نویسندگان ایران چنان که پیش از این بارها اعلام کرده است، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه‌ی مرگ و بلکه قتل تبهکارانه‌ی بکتاش آبتین می‌داند و صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان می‌رساند و از همه‌ی آزادی‌خواهان، نهادهای مستقل هم‌سو و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود را رساتر کنند.»

اینگونه قتل های سیاسی در ایران سابقه دارد. دکتر ارانی را نیز رژیم رضا شاهی در شرایطی در زندان نگاه داشت تا دچار بیماری مهلکی شده و «به مرگ طبیعی» بمیرد. اما مردم آگاه ایران، حکومت اسلامی را مسئول مرگ بکتاش آبتین می دانند.

بکتاش را از ما گرفتند. اما بکتاش های دیگری در اسارت حکومت اسلامی اند. هر چه در توان داریم برای آزادسازی اسیران مان به کار بندیم.

بکتاش را از ما گرفتند تا صدای آزادی خواهی مردم ایران را خاموش کنند.  زهی خیال باطل! بکتاش های دیگری در راه اند.

نباید اجازه دهیم که توافق اتمی رژیم با قدرت های بین المللی، بر نقض حقوق بشر در ایران و جنایت های نظام اسلامی سایه افکند. با رجوع به افکار عمومی آزادیخواهان جهان و نهادهای دمکراتیک بین المللی آتش مبارزه ای را که بکتاش آبتین و دیگر رزمندگان شجاع راه آزادی در ایران برافروخته اند، همچنان شعله ور نگاه داریم.

No Comments

Comments are closed.

Share