سلسله ویدئوی موضوعی «کودتای 25 و 28 مرداد 1332 از منظر تاریخ شفاهی»
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران
به همت ناخدا حمید احمدی

22.08.2021

کودتاهای 25 و 28 مرداد سال 1332 زخمی است بر روح ملت ایران، که اثرهای ژرف آن تا به امروز باقی مانده است. به تعبیری می توان گفت انقلاب اسلامی نتیجه این کودتا بود که روند شکل گیری آزادی های دمکراتیک و توسعه سیاسی در ایران را متوقف کرد و به قهقرا برد. انجمن تاریخ مطالعات شفاهی ایران به همت ناخدا حمید احمدی، سلسله ویدئوهای موضوعی برای روشن ساختن ابعاد مختلف این دو کودتای انگلیسی-آمریکایی منتشر کرده است که دیدن آن را به علاقمندان به تاریخ ایران توصیه می کنیم.

 

سلسله ویدئوی موضوعی «کودتای 25 و 28 مرداد 1332 از منظر تاریخ شفاهی»
این ویدئوهای موضوعی توسط انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران به همت ناخدا حمید احمدی تولید شده است.
دیدن این فیلم ها را که ابعاد مختلفی از کودتای 25 و 28 مرداد را روشن می کنند، به دوستان توصیه می کنیم.

 

1. روایت سرگرد مهدی همایونی، سرگرد نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1324)
2. روایت محمود ژندی، عضو هیئت تحریریه روزنامه «رهبر» ارگان حزب توده ایران (1324-1323)
3. روایت سرگرد هوایی پرویز اکتشافی، سرگرد نیروی هوایی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (شاخه نیروی هوایی) (1332-1323)
4. روایت ابوالحسن ضیاظریفی، دبیر سازمان دانشجویان ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجو (1331-1329)
5. روایت صادق شباویز، هنرپیشه تئاتر (گروه نوشین)؛ (1332-1323)
6. روایت عباس عاقلی زاده، مسئول بخش دانش آموزی حزب زحمتکشان ایران (نیروی سوم) 1332-1331
7. روایت امیر پیشداد، جنبش دانشجویی ایران (1332-1330)
8. روایت فریدون هویدا، محفل روشنفکری صادق هدایت (1323-1322)

No Comments

Comments are closed.

Share