کارد و استخوان
الف. مسافر

25.11.2020

 

 

 

کارد و استخوان

به زر و  زیوری

طمع ندارد

دل آغشته به خون

مگر دشنه ای که قلبی بشکافد

چه تقدیری باید که جنابان

به هنگامه بن بست

از دشنه و کین بگریزند ؟

زر و جاه و مقام را

در ولع مال چه خواهند کرد

در کین انباشته؟

اشک های غرور به نان نایافته

در بساط خالی

کارد از استخوان گذشته   ۱

به نان خورش استخوان رسیده

پاییز ۱۳۹۹

۱- کارد به استخوان رسیدن نهایت خشم و درماندگی و درد و رنج را گویند .

۲- در خبرهای مختلف خواندم که مردمان تهیدست و زحمتکش به لحاظ گرانی اجناس و گوشت به اسکلت مرغ و استخوان گاو و گوسفند روی آورده اند که بسی ارزان تر است . با جوشاندن آن نان خورشی از اب آن فراهم کنند .

 

No Comments

Comments are closed.

Share