پشتیبانی زحمتکشان ایران از مبارزات کارگران هفت تپه

16.07.2020

یک ماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده ، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند. این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی آنان ، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل ، بازنشسته ، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزاد است.

در تجمع بازنشستگان از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا” حمایت میکنیم!

یک ماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده ، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند. این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی آنان ، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل ، بازنشسته ، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزاد است.
این مقاومت ها و اعتراضات بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.

در تجمع روز ۲۵ تیر ۹۹ در مقابل سازمان تامین اجتماعی ، در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان، پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعلام خواهیم کرد.

تشکلهای امضاء کننده، به همه بخشهای کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.

۲۴تیر۱۳۹۹
۱-اتحاد بازنشستگان ایران
۲-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
۳-سندیکای نقاشان البرز
۴-شورای بازنشستگان ایران
۵-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند
۶-گروهی از فعالین کارگری سقز
۷-گروهی از فعالین لغو کار کودکان
۸-دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
۹-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
۱۱-جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مشهد
۱۲-جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران
۱۳-بازنشستگان فلزکار مکانیک
۱۴-گروه شورای همبستگی کارگری

 

No Comments

Comments are closed.

Share