دیالکتیک تاثیر متقابل عین و ذهن
برگردان: ب. کیوان

15.11.2019

در این جزوه راه عمومی شناخت از زاویه مکانیسم درونی تاثیر عین بر ذهن و متقابلا تاثیر ذهن بر عین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اما پیش از پرداختن به بحث تحلیلی مشروح درباره این مکانیسم، لازم است که پیرامون مدارج و جنبه های اساسی حرکت دیالکتیکی شناخت بشری نکاتی چند به اختصار بیان گردد.

این کتاب نوشته بونیفاس کدروف است و در تابستان سال 1359 منتشر شده است.

برای پیاده کردن (دانلود) این کتاب لینک زیر را کلیک کنید:

negaresh/dialektik_eyn_zehn.pdf

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share