مصاحبه با دکتر کاظم ایزدی
درباره تحول علوم اجتماعی در ایران
گفت وگوی تاریخ شفاهی توسط ناخدا حمید احمدی

26.10.2019

 

در این مصاحبه که متشکل از سه بخش است، از جمله نکته هایی درباره مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات اجتماعی، ایجاد رشتۀ علوم اجتماعی در دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران، نگاه رژیم پهلوی به تحقیقات اجتماعی، بافت دانشجویان در دانشگاههای ایران پیش از انقلاب، سازمان امنیت کشورو گزینش هیئت علمی در دانشگاه های کشور، روی آوردن شاه به جبهۀ ملی ودادن پیشنهاد نخست وزیری به استادغلامحسین صدیقی وشرایط او و علوم اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده است.

 

 

عنوان فیلم موضوعی: تحول علوم اجتماعی در ایران

گفت و گوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی با دکتر کاظم ایزدی در سال 1392 در پاریس

این فیلم گفت و گو ار سری فیلم های مستند موضوعی ست از برنامه تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی
درباره ایران بین دو انقلاب مشروطه وبهمن

تهیه و تدوین:  استفاده از آرشیو 1100 ساعت فیلم گفت و گو های  تاریخ شفاهی احمدی در طول مدت 35 سال با 115
راوی از چهار نسل ایران قرن بیستم. راویانی که در پنج دوره آن قرن دربیش از 150 نهاد و تشکل ( واندک شماری منفردین)
پیشینه فعالیت در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…داشتند. 64 درصد راویان از پایه گذاران  ونیزاز اعضای مرکزیت ان  نهادها وتشکل ها بودند
برای دیدن این مصاحبه لینک زیر را کلیک کنید:

No Comments

Comments are closed.

Share