آشنایی با آهنگ سازانی ناشناخته
به مناسبت صدمین سال مرگ تسزارآنتونوویچ کویی
(۱۹۱۸ ـ ۱۸۳۵)
برگردان: بابک بردیا

14.04.2019

بازمانده ی هنری آفرینش گرانه ی تسزار آنتونوویچ کویی بی اندازه گسترده و گوناگون است: چهارسده نمایش آوازی (چهار تا از آنها برای کودکان)، رمانس ها و ساخته های پیانویی بسیار، آفریده های ارکستری، آوازیِ گروهی و دسته های سازی. او در رسانه های چاپی دوره­ ای بیش از هفتصد نوشته و بررسی هایی بر روی داغ ترین جستارهای هنر موسیقی دوران خود، و همچنین چند نسک [کتاب] درباره ی موسیقی نوشت و چاپ کرد… بهترین ساخته­های کویی با سرودگی [شاعرانگی] فرورونده، نازکی، زیبایی هنری، ویژه می باشند. در آنها آهنگ ساز، همساز با سرشت درونداشت [استعداد] خود شماری از اندیشه های بنیادین دایره ی بالاکیرفی را بازتاب داد.

برای دریافت این مقاله به صورت پی دی اف لطفن لینک زیر را کلیک کنید:

به مناسبت صدمین سال مرگ تسزارآنتونوویچ کویی

 

 

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share