بدرود ای رفیق!

13.08.2018

شک نداریم، همه کسانی که سالیان دراز از سرچشمه دانش او سیراب شده اند، راه او را ادامه خواهند داد.

سمیر امین، دانشمند برجسته مارکس شناس و منتقد پیگیر نظام سرمایه داری درگذشت!

با کمال تاسف مطلع شدیم که سمیر امین، یکی از نظریه پردازان جنبش چپ جهانی، زندگی را بدرود گفت. نگرش، فقدان این نظریه پرداز بزرگ را که بگونه ای خستگی ناپذیر برای بهبود زندگی بشر می اندیشید، قلم می زد و می کوشید، به جنبش چپ تسلیت می گوید. شک نداریم، همه کسانی که سالیان دراز از سرچشمه دانش او سیراب شده اند، راه او را ادامه خواهند داد.

No Comments

Comments are closed.

Share