واژه نامه های مصور برای نوآموزان
حسین الاهی

18.07.2018

پرسش: معیارهای مهم برای انتخاب کتاب چیستند؟
پاسخ: کتاب مورد نظر الف: کدام موضوع نو ؛ ب: چه مقدار آگاهی در باره موضوع عنوان خود عرضه می کند.
مطلب زیر به معرفی کتاب آقای حسین الاهی اختصاص دارد.

اين كتابِ كار شامِل سه گروه اُلـگوی كـار برای تمرين نِگارش با خط (عربي براي زبان) فارسي است!

گروه 1-  اُلگوهـايی كه براي تمرين نوشتن با استفاده از برگه های حامل حرف های الـفـبـای زبان فـارسی  پيش بينی، تهيه و ارايه شده اند. نو آموزان با كنار هم چيدن  برگه های حامل حرف های الـفبا، نوشتن واژه ها و جمله های كوتاه را مطابق الگوها تجربه و تمرين مي كنند.

گروه 2 اُلـگوهـايی كه براي تَمريِنِ عـَمَـلی شـيـوه نـِگارِشِ نـشانه هایِ نِوشـتـاریِ اسـتاندارد در زبان فارسی، با كـمک قـلم پیش بينی، تهيه و ارايه شده اند.اين اُلگوها با اِستفاده از دو روش:

1- نِـشـانِـه هايِ نوشتاري         2- خَط هاي – حامِـلِ نوشتار

طراحی و پی ريزی شده اند. نو آموزان زبان فارسی می توانند روی اين اُلـگوها، شيوه نگارش نشـانه هاي الـفبای زبان فارسی و واژه های فارسی نـمونـه را روی خط حامل نگارش تمـرين كنند و با تكرار آن ها مَـهارتِ خود را در سَـريـع – نِـويـسي و ظَـريـِف- نِـويـسی بـهـبـود بخشند!

گروه 3 اُلـگوهـايی كه برای تَمريِنِ عَمَـلی شيوه نـِگارِشِ نشانه ها و واژه ها با كمک تخته كليد رايانه (شمارشگر) پيش بينی و پديد آورده شده اند.

برگه های الفبايی روي مقوای نازک چاپ خواهند شد. برای آنكه جدا كردن اين بخش از الگوها آسيبی به كتاب وارد نسازد، بلوک های چاپ شده براي حروف چينی و تمرين واژه نويسی بريده شوند.

الگوهاي گروه دوم كه براي تمرين نگارش با قلم در نظر گرفته شده اند و همچنين الگوهای گروه سوم كه برای نشاندادن شيوه كار برای نگارش با رايانه در نظر گرفته شده اند،  روی كاغذ نازكتر چاپ شده و صحافی خواهند شد.

كار با برگه ها به تقويت توان تجزيه سريع واژه ها به حرف های تشكيل دهنده آن ها در نزد كودكان و نوجوانان كمک مي كند. بويژه نوجوانانی كه با زبان فارسی، بعنوان زبان دوم (خارجی) آشنا می شوند،  براي نوشتن به زبان فارسی با استفاده از خط عربی برای زبان فارسی،  مشگل دارند. اين روش به آنان كمک می كند كه واژه ها را بسرعت تجزيه كنند و حرف ها را به ترتيب و سريع با استفاده از تخته كليد به شمارشگر خود وارد كنند.

 

آموزش نشانه گذاري در نگارش   ( ، )  ( ؛ )  ()  (  _)  (  | )  ( \ )  ( )

آموزش كار برد و مورد استفاده نشانه های متن پردازی شامل نشانه های:

    ( ، )  كما و  ( ؛ )  سمي كولون و  ( – )  خـط اتـصال و تـعلق و ( _)  خط ارتباط دهنده دو جز مجزا و نا متـعلق و | )  نشانه تغيير سطـر و  ( \ ) نشانه جانشين  واژه „يـا“  هنگام آموزش منظم آموزشگاهي (ابتدايي و  متوسطه) همراه با دستور زبان و جمله نويسی انجام خواهد گرفت. ح. ا.

 برای پیاده کردن پوستر الفبا عکس های زیر را کلیک کنید

No Comments

Comments are closed.

Share