تسلیت به مردم ایران

14.11.2017

بلاهای طبیعی همانگونه که از نام شان پیداست، پدیده هایی خارج از کنترل انسان اند. اما امروزه تمدن بشری توان آن را دارد که به کمک فنآوری بسیاری از فاجعه ها را پیش بینی کرده و با تمهیدات مناسب از میزان تلفات و خسارت ها بکاهد. پیش شرط چنین موفقیتی آن است که نهادهای قدرت در یک کشور توجهی به زندگی مردم داشته باشند. تنها فشار نهادهای مدنی (اعم از انجمن های تخصصی و کارشناسی و انجمن های دفاع از حقوق شهروندی) می تواند تغییری در وضع موجود ایجاد کند و بر سودورزی های افسارگسیخته حکومتی لگام بزند.

بار دیگر زلزله شمار زیادی از هم میهنان ما را به کام مرگ کشیده است. از صمیم قلب به همه بازماندگان این فاجعه تسلیت می گوییم و برای شان صبر فراوان آرزو داریم.

بلاهای طبیعی همانگونه که از نام شان پیداست، پدیده هایی خارج از کنترل انسان اند. اما امروزه تمدن بشری توان آن را دارد که به کمک فنآوری بسیاری از فاجعه ها را پیش بینی کرده و با تمهیدات مناسب از میزان تلفات و خسارت ها بکاهد.

پیش شرط چنین موفقیتی آن است که نهادهای قدرت در یک کشور توجهی به زندگی مردم داشته باشند. متاسفانه تجربه اخیر و دیگر تجربه ها حکایت از آن دارد که دستگاه قدرت در ایران تنها و تنها به منافع کوتاه مدت خود می اندیشد. فروریختن ساختمان هایی که طی سال های اخیر ساخته شده و ظاهرن می بایست از مصالح ساختمانی محکمی برخوردار باشند، نشان می دهد که سیاست های مسکن سازی حکومت بدون درنظرداشت موازین ایمنی و ویژگی های جغرافیایی و عمدتن با هدف های عوامفریبانه صورت گرفته است.

تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد، تکرار چنین فاجعه هایی اجتناب ناپذیر است. تنها فشار نهادهای مدنی (اعم از انجمن های تخصصی و کارشناسی و انجمن های دفاع از حقوق شهروندی) می تواند تغییری در وضع موجود ایجاد کند و بر سودورزی های افسارگسیخته حکومتی لگام بزند.

 

No Comments

Comments are closed.

Share