جنگی که سرانجام دو بازنده داشت
(جنگ 2+6 ساله عراق و ایران)
برگرفته از سایت انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)

22.09.2017

No Comments

Comments are closed.

Share