سخنی چند پیرامون جنگ 6+2 ساله ایران و عراق

16.10.2016

اخیرا آقای محسن رضایی در مصاحبه هایی به انتقاد از سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ ایران و عراق پرداخت. وی چنان وانمود کرد که گویا انتقاداتی بدیع و تا کنون ناگفته در مورد جنگ و سیاست های نادرست جنگی رژیم بیان کرده است. البته ایشان به خوبی از انتقادهایی که تا کنون شخصیت ها و نیروهای ملی و دمکراتیک ایران نسبت به سیاست های رژیم در زمان جنگ ایران و عراق مطرح کرده اند، آگاه است. ما در اینجا نمونه ای قابل توجه از این تجزیه و تحلیل ها را که طی سالیان طولانی توسط ناخدا احمدی مطرح شده، ارائه می کنیم

Hamid_Ahmadi

 

گفتگو با حمید احمدی تاریخ نگار و کارشناس مسائل دفاعی استراتژیک

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/Jang-.html

No Comments

Comments are closed.

Share