تمام 365 روز سال را با کار کودک مبارزه کنیم!
بیانیه تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

26.06.2016

19 سازمان مردم نهاد ایرانی کنشگر جنبش لغو کار کودک در بیانیه ای دیدگاه های خود را به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک منتشر کرده اند ، آنان بدرستی با نقد مناسبات سرمایه داری و عمل غیر انسانی اربابان سرمایه در استفاده از کار کودکان ،آرزومند لغو کار کودکان در جهان شده اند ، کودکانی که برای فرار از فقر وگرسنگی وبدبختی به اجبار به چرخه مناسبات سرمایه داری گام می گذارند وبا بدترین نوع بهره کشی روبرو می شوند.

این بیانیه بیشتر جنبه عمومی داشته وبه وضعیت کودکان کار در ایران به صورت مشخص تر نمی پردازدبا این امید که کنشگران ارجمند نهاد های مدنی کودکان کار در ایران که با فعالیت های مدنی خود گامی اساسی برای رفع مشکلات کودکان کار در ایران برمی دارند با توجه به شناخت دقیق و گسترده تری که از وضعیت اسفبار این رنجبران بی حقوق و بی پناه دارند با بازتاب آن در بیانیه ها به ژرفش آگاهی و شناخت کنشگران دیگر عرصه ها از این شرایط یاری رسانند.

تمام 365 روز سال را با کار کودک مبارزه کنیم!

No Comments

Comments are closed.

Share