بازگشت نقد اقتصاد سیاسی
لییم هو آنگ نگو
برگردان : محمد تقی برومند ( ب . کیوان)
21.12.2012

بازار خیلی پیش از سرمایه داری وجود داشت. بی هیچ تردید بازار می تواند به عنوان شکلی در میان دیگر شکل های هماهنگی افراد، که یک بار تغییر یافته، ارتباط های قدرت را در فضای ماکرو اقتصادی و ساختار حقوق مالکیت در هر مؤسسه ی متمرکز نشده، دگرگون کند.بنابر این، اقتصاد خواهد توانست به طور هماهنگ فعالیت های آفریدگارانه را در شرایطی تنظیم کند که دست مرئی ان...

قشر نخبگان پولدار خود را مستقل می کند
مصاحبه مارکوس کلوکنر با هانس یورگن کریسمانسکی
برگردان: آرش برومند
19.11.2012

کریسمانسکی با کار خود آناتومی اَبَر ثروت دنیای کنونی را تشریح کرده است. او پرده از قدرتی که با این ارزش های هنگفت پولی در پیوند است و بخشا قابل لمس نیست، برگرفته و آشکار می کند که در سیستم ها و ساختارهای پیچیده نیز، کنشگرانی با نام و نشان مشخص در کارند که بخاطر میزان ثروت شان بر شکل گیری دنیای ما نفوذی دارند که نمی توان آن را دستکم گرفت.

اقتصاد فرانکنشتاینی سرمایه داری را نابود می کند
نگارنده: پاول ب. فارل (نشریه وال استریت ژورنال)
برگردان: آرش برومند
05.11.2012

بحران در کشورهای سرمایه داری بویژه در ایالات متحد آمریکا به چنان مرحله نگران کننده ای رسیده که موج های آن به مرکز کنترل نظام اقتصادی این کشور یعنی وال استریت نیز رسیده است. مقاله زیر نه در یک نشریه چپگرا، بلکه در نشریه ارگان اتاق فرماندهی اقتصادی ایالات متحد، یعنی وال استریت ژورنال به چاپ رسیده، که اعترافی است روشن در مورد شکست سیاست های اقتصادی...

بهای نابرابری
گفتگویی با جوزف استیگلیتس
برگردان: آرش برومند
17.10.2012

جوزف اشتیگلیتس برنده جایزه نوبل اقتصادی که سالیانی دراز رییس اقتصادی بانک جهانی بوده و اکنون صاحب کرسی استادی دانشگاه کلمبیا در نیویورک است، چندی است که به صف منتقدان جدی سیستم اقتصادی نولیبرالی پیوسته است. او در کتاب تازه خود بنام «بهای نابرابری: چگونه شکاف در جامعه آینده ما را تهدید می کند» (عنوان انگلیسی: Price of Inequality) به نقد وضعیت اق...

تضادها و آنتاگونیسم های ویژه سرمایه داری جهانی شده
و خطر های شان برای بشریت
فرانسوا شسنه
برگردان : ب . کیوان
07.10.2012

مفهوم تضاد سرمایه داری از دیر باز برایم آشناست. و من با اصطلاح «فرارفت» از سرمایه داری آن جا که اغلب پیش از این از واژگانی چون نابودی استفاده می کردند، خو گرفته ام. اما اندیشه «فرا رفت از نظم نولیبرالی» را درک نمی کنم . بنابر این، در این مقاله خود را در وضعیتی قرار می دهم که آن را می شناسم.

پسا فوردیسم، مارکسیسم و نقد اجتماعی مورد بحث
امانوئل رنو
برگردان : ب . کیوان
25.05.2012

وظیفه اصلی نقد اجتماعی امروز همانا یافتن اصول هنجاری نقد درونی خودتحول های اجتماعی است. در این باره، به نظر می رسد که آلتر ناتیو، رویارویی چشم انداز محلی و چشم انداز جهانی است. عقیده نخست، عبارت از نقد کردن سرمایه داری معاصر از دیدگاه دگرگونی های جهانی است.

شیوه های جدید بهره کشی و تشدید فقر جهانی: رخسار امروز امپریالیسم اقتصادی
شوسودوفسکی (1)
برگردان : ب . کیوان
17.02.2012

پی آمدهای جهانی کاربرد برنامه تعدیل ساختاری به طور هم زمان در شمار زیادی از کشورهای در راه توسعه کدامند؟ درمان صندوق بین المللی پول توأم با اجرای سیاست پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته به سوق دادن اقتصاد جهانی در جاده واگشت جهانی گرایش دارد.

فراسوی جهانی شدن لیبرالی : دنیایی بهتر یا بدتر؟
سمیر امین
برگردان : ب . کیوان
06.02.2012

این متن روایتی کوتاه از گزارشی است که من به فوروم اجتماعی جهانی سال 2006 در نشست باماکو ارائه کردم. هدف آن مطرح کردن مشکل هایی است که در گفتگوی عمومی 18 ژانویه 2006 مورد بحث قرار گرفت. همان طور که عنوان این فوروم آن را نشان می دهد، مسئله مرکزی مسئله چشم انداز های باز «فراسوی جهانی شدن لیبرالی» و مبارزه های مربوط است.

تئوری مارکسیستی لیبرالیسم نو
ژرار دومنیل و دومینیک لوی
برگردان : ب . کیوان
18.12.2011

رویارویی تئوری پردازان مارکسیسم معاصر با نظم نو لیبرالی یک پدیده دو ارزشی است. از یک سو، لیبرالیسم نو به آن ها به عنوان تحلیلگران خدمت عظیمی می کند. زیرا بسیاری از خصلت های سرمایه داری را در شکل های بسیار زننده شان بر می انگیزد؛ از سوی دیگر، آن ها را با یک دوره جدید، بیگانه با سنت های دوره بندی خاص جریان تئوریک شان رویارو می سازد.

لیبرالیسم نو چیست ؟
سمیر امین
برگردان : ب . کیوان
17.12.2011

مجله آکتوئل مارکس در صدد بر آمد،بحثی را با مطرح کردن پرسش های بسیار ساده و مستقیم با میانجی ها (و دو مهمان دیگر ژاپنی و آرژانتینی) آغاز کند. این پرسش ها به طبیعت لیبرالیسم نو و ارتباط آن با سرمایه داری و امپریالیسم، الهام های تئوریک، تضاد ها و امکان های فرارفت مربوط اند. آن ها برای روشن کردن داو های اساسی، نمودار کردن همگرایی ها وشاید آشکار کردن...

برخی نمودهای امپریالیسم
ب . کیوان
18.10.2011

در شرایطی که ما شاهد تجاوز گستاخانه امپریالیسم آمریکا به عراق برای کنترل نفت خاورمیانه هستیم که 65 درصد منابع انرژی جهان را دارد و نیزتجاوز به افغانستان و اکنون به لیبی زیر چتر پیمان ناتو جایی برای کتمان امپریالیسم و «گفتمان» سازی های موهوم پیرامون آن باقی نمی گذارد که کسانی دانسته یا نا دانسته هم آوا با کاخ سفید و شرکا سیاست های امپریالیستی آن ...

تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها
شسنه فرانسوآ
برگردان: ب . کیوان
16.04.2011

سر مایه داری تنها یک «سیستم اقتصادی»، یک شکل سازماندهی تولید مادی نیست. این سیستم هم چنین (حتا به ویژه) یک شکل فرمانروایی اجتماعی، یک شکل سازمان دهی قدرت است. در پی جنگ ها و بحران هایی که نیمه نخست قرن 20 را ترسیم می کنند، به نظر می رسد که بخشی از طبقه های رهبری به اندیشه ای گرویده اند که نتوانست باز تولید ثابتی از سیستم در خارج از ساخت سازش اجت...

ابزارهای معاصر از خود بیگانگی کار
ژان پیر دوران
برگردان: ب . کیوان
20.11.2010

بدین ترتیب، از خود بیگانگی چونان تبلور چارچوب کنش جمعی یا پراتیک های اجتماعی در فرد نمودار می گردد. ضمن رد کردن لغزیدن به سوی نوعی دترمینیسم کارکردگرایانه ، ماباید همراه با مارکس این را خوب درک کنیم که در عین دارا بودن پایه های انکار آن، از خود بیگانگی زحمتکش مزدبر یکی از پایه های نظام اجتماعی را تشکیل می دهد: کیفیت های موجود بسیج ذهنیت در فعالی...

مارکس و نقد های اقتصاد سیاسی
امانوئل رنو
برگردان : ب. کیوان
25.07.2010

مارکس با درک کردن فعالیت تئوریک خود به عنوان نقد اقتصاد سیاسی هم زمان نشان می دهد که در نزدیکی و فاصله مند با اقتصاد سیاسی قرار دارد . این فاصله مسئله طبیعت ایراد هایی را مطرح می کند که متوجه تئوری های اقتصادی است. آیاباید گفت که این ایراد ها هنوز به عرصه ی رشته ی اقتصاد سیاسی تعلق دارند یا با اقتصاد سیاسی بیگانه اند؟ آیا نقد درونی است یا بیرونی؟

فرمانروایی ضد دموکراتیک بازار بر مردم یا فرمانروایی دموکراتیک مردم بر بازار
کریستیان بارر
برگردان : ب. کیوان
04.07.2010

دگر گونی های تازه ی اقتصاد های «سرمایه داری پیشرفته»، سازماندهی بین المللی گردش سرمایه ها و کالاها، تغییر ها و طرح های تغییر ها در جامعه های «سوسیالیسم بوروکراتیک»، به کوتاه سخن روند های جاری در مقیاس اقتصاد جهانی، اقتصاددانان را به پرسش در باره ی پیرامون مقوله ی بازار بر انگیخته است . به این دلیل آن ها به روشن گردانیدن پیچیدگی پدیده های واقعی ر...

«زمانی دوره سرمایه داری نیز به پایان خواهد رسید»
کارل مارکس و بحران
گفتگویی با نوربرت والتر و المار آلتفاتر
برگردان: آرش برومند
27.03.2010

مارکس در عمل برآن بود که سرمایه داری یک شکل اجتماعی گذرا است. تعیین کننده اما آگاهی ما نسبت به این نکته است که سرمایه داری تنها از چند سده در اروپا و طی چند دهه در بسیاری از نقاط دیگر جهان وجود دارد. مسلما سرمایه داری بطور جاودانی نخواهد پایید. زمانی دوره آن بسر خواهد آمد. امروز مدل های جایگزینی در رابطه با اقتصاد مبتنی بر همبستگی و آینده نگری ...

در بهشت سرمایه داری
یادداشت سر دبیر مونتلی رویو
برگردان: مهران میراسد
12.03.2010

اگراین[بحران پیش آمده] بدترین زمان برای کارگران به شمارمی رود در عوض بهترین زمان برای بانکداران است. تایتانهای وال استریت دقیقا چند ماه قبل آمدند و در واشنگتن دی سی فراخوان دادند وآنگاه کلیدها به دست صندوقداران خزانه داری سپرده شد. چندین ترلیون دلار نجات بخش حکومت آن چنان کارساز بوده است که حتی موسسات غول آسای مالی هم دارند به بدترین شکل ممکن ، ...

برش های کوتاه تحلیلی در باره وضعیت کنونی سرمایه داری جهانی
پژوهش واقتباس : ب . کیوان
16.02.2010

بحران عمومی که سرمایه داری جهانی شده و مالی شده را لرزاند ، نشان می دهد که این سیستم اقتصادی دفاع پذیر نیست . نتیجه این بحران بستگی زیاد به سیاست هایی دارد که تناسب نیروها میان جنبش اجتماعی و طبقه های فرمانروا، میان کشورهای مرکز و پیرامون و توانایی ما در پیشنهاد کردن جدول جدید تحلیل و ارائه کردن طرح های پیشنهادی بدیل را هدایت می کند .

چه باید کرد
یک دیدگاه سوسیالیستی
فرد مگداف و مایکل دی یاتس
برگردان : مهران میراسد
10.01.2010

غیر ممکن است که برای همیشه سطوح بالاتری از مصرف ما را شاد نماید. منطق این سیستم این است که ما همیشه ناراضی وهمیشه زیاده خواه باشیم . در یک نظامی که نابرابری قابل توجه تضمین شده است٬ ما ملزم به حسادت با مصرف کسانی هستیم که از ما ثروتمند ترند . اما هر بار که ما فکر می کنیم که به یک سطح بالاتری از مصرف رسیده ایم، می بینیم که هنوز بسیاری از افرا...

Share