ظهور، افول و بازگشت فمینیسم مارکسیستی
به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن
فریدا آفاری و فرزانه راجی
برگرفته از سایت اخبار روز
18.03.2016

ما در این مقدمه مایلیم به چهار موضوع کلیدی مطرح شده اشاره کنیم: ۱. درک مارکس از مفهوم طبیعت. آیا مارکس تقسیم کار جنسیتی را «طبیعی» می‌دانست؟ ۲. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و رابطه‌ی بین شیوه‌ی تولید ارزش و قلمرو بازتولید از جمله خانواده؛ ۳. تفاوت‌های اساسی بین درک مارکس و درک انگلس از منشاء ستم بر زن؛ ۴. مفهوم رهایی زن در فعالیت‌ها، روزنامه‌نگاری و...

اطلاعیه انجمن دوستداران اندیشه
14.08.2014

انجمن دوستداران اندیشه دریافت مدال فیلد ز ، معتبرترین جایزه جهانی دانش ریاضی را به خانم پرفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی صمیمانه شادباش می گوید. او تنها زنی است که در 80 سال گذشته این جایزه را دریافت کرده است.

تجارت زنان در آرژانتین
برگردان: ترانه ایران نژاد
26.12.2012

در اینجا نوعی رژیم مافیا حکومت می کند که شامل قوه قضاییه، پلیس، شمار زیادی از استانداران و بسیاری از صاحبان شرکت ها است. این یک ساختار سازمان یافته از همدستان است که دست اندرکار معامله بسیار سودآوری هستند. فرار از مجازات محصول رشته ای از همدستی ها است که متعلق به سیستم سرمایه داری است. هیچ چیز به اندازه تجارت آدم، مواد مخدر و قاچاق جنگ افزار پول...

گفتگو با منفورترین زن فمینیست لبنان
برگرفته از سایت مدرسه فمینیستی
21.12.2012

این به اصطلاح بهار عربی، آخرین زمستان عربی است. امیدوارم که چنین باشد. وقتی مردم احزاب افراط گرای اسلامی را انتخاب می کنند، روزی فرا می رسد که خواهند فهمید این تغییرات آن تغییراتی نیست که برایش مبارزه کرده اند. در جهان عرب نمی توان از نظام خودکامه به دموکراسی نایل شد بی آن که مرحله بنیادگرایی افراطی مذهبی را تجربه کرد و از سر گذراند.

جهانی شدن تجارت سکس
«به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم»*
ریچارد پولین
برگردان: ب. کیوان
29.05.2004

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد. این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ويژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بش...

Share