نوروز خجسته باد

20.03.2023

در آستانه سال نو به یاد جانباختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت بویژه جاویدنامان جنبش ژینا، تجدید عهد می کنیم که «قسم بخون یاران- ایستاده ایم تا پایان» و یک صدا فریاد می زنیم: زندانی سیاسی آزادی باید گردد!

پیروزی با مردم ایران است، بهار دل ها، بهار آزادی در راه است!

سال ١٤٠١ با مهر و نشان برجسته «زن، زندگی، آزادی» رو به پایان است.

سال ١٤٠٢ در شرایطی فرامی رسد که در نتیجه سیاست های ضدملی داخلی و خارجی نظام اسلامی، زندگی در ایران مختل شده است. تورم، بیکاری، توقف پروژه های اقتصادی و نابودی سریع محیط زیست از یکسو، فساد و ارتشاء و رانت خواری از سوی دیگر کشور را وضعیت فاجعه باری قرار داده است.

در نتیجه سیاست های نظام اسلامی، طبقه های زحمتکش دچار فقر مطلق شده و شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند بشدت افزایش یافته است. بخش وسیعی از اقشار میانی جامعه نیز فقیر شده و به قعر جامعه سقوط کرده اند.مشکلات و تبعیض های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با تهدید و سرکوب خشن حکومتی به گره های کور بدل شده اند و میان مردم و رژیم که فاقد مشروعیت است، دریایی از خون موج می زند.

جنبش انقلابی ژینا که به ظاهر فروکش کرده، چون ماده مذاب نیرومندی در زیر پوسته جامعه در حال غلیان است و منتظر فرصتی است که بار دیگر مانند آتشفشان فوران کند. این جنبش در مدتی بسیار کوتاه به دستاوردهای بزرگ ذهنی و عینی نایل شده است. برای اولین بار پس از انقلاب بهمن، خواست های روشن دمکراتیک و سکولار به صورت خواست همگانی بسیار از قشرها و طبقه های اجتماعی زیر شعار «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است. از دیگر دستاوردهای این جنبش طرح نیاز مبرم جامعه به اتحاد و ائتلاف نیروها برای گذار از سد ج.ا است که در چارچوب انتشار منشورها خودنمایی می کند. مردم ایران بطور روزافزونی متقاعد می شوند که برای گذشتن از سد یک حاکمیت تمامیت گرا با مشخصه های برجسته فاشیستی، نیاز به اتحاد حداکثری نیروهای سیاسی و اجتماعی است.

با چنین دورنمایی سال ١٤٠٢ از راه می رسد.

در آستانه سال نو به یاد جانباختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت بویژه جاویدنامان جنبش ژینا، تجدید عهد می کنیم که «قسم بخون یاران- ایستاده ایم تا پایان» و یک صدا فریاد می زنیم: زندانی سیاسی آزادی باید گردد!

پیروزی با مردم ایران است، بهار دل ها، بهار آزادی در راه است!

زن، زندگی، آزادی!

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share